โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว

imgNew-kmTouristFund02
imgNew-kmTouristFund03

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว วันที่ 26 ธันวาคม 2566

วิทยากรโดย ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ และผศ.ดร.กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์

ข่าวอื่นๆ