ดาวน์โหลดเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการอักษราวิชาการ

ค้นหารายชื่อโดยการ

  1. คลิกที่ …
  2. เลือก Find and replace
  3. พิมพ์ชื่อตนเอง

เกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการอักษราวิชาการ ของวันที่ 21-22 สิงหาคม 2566

เกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการอักษราวิชาการ ของวันที่ 23 สิงหาคม 2566

สมัครแข่งขัน

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการอักษราวิชาการฯ
การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

แข่งขันวันที่ 21 สิงหาคม 2566
ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ชั้น 2 อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์

ปิดรับสมัครเนื่องด้วยมีผู้สมัครครบ 18 คนแล้ว

ติดต่อสอบถาม
เพจภาควิชาภาษาอังกฤษ: www.facebook.com/englisharts.su

การประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา ภาคตะวันตก

แข่งขันวันที่ 21 สิงหาคม 2566
ณ ห้องประชุมทุติยะวิเศษ ชั้น 6 อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์

ปิดรับสมัคร

ติดต่อสอบถาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ ทัศนบรรจง
โทรศัพท์ 089-174-0997
E-mail: topno17@hotmail.com

 

การประกวดอินโฟกราฟิก ภายใต้หัวข้อที่เกี่ยวกับสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

แข่งขันวันที่ 21-23 สิงหาคม 2566
ณ ห้อง อ.50-303 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี คณะอักษรศาสตร์

ปิดรับสมัคร

ติดต่อสอบถาม
เพจภาควิชาบรรณรักษศาสตร์: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การประกวดร้องเพลงภาษาเยอรมัน

แข่งขันวันที่ 22 สิงหาคม 2566
ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล คณะอักษรศาสตร์

ปิดรับสมัคร

ติดต่อสอบถาม
เพจภาควิชาภาษาเยอรมัน: www.facebook.com/GermanArtsSu

 

การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน

แข่งขันวันที่ 22 สิงหาคม 2566
เวลา 09.00-11.00 น.
ณ ห้องประชุมทุติยวิเศษ ชั้น 6 อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์

ปิดรับสมัคร

ติดต่อสอบถาม
เพจสาขาวิชาภาษาจีน: ศิลปากรอักษรจีน

การประกวดอ่านออกเสียงภาษาเกาหลี

แข่งขันวันที่ 22 สิงหาคม 2566
ณ ห้อง อ.50-309 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี คณะอักษรศาสตร์

ปิดรับสมัคร

ติดต่อสอบถาม
เพจสาขาวิชาภาษาเกาหลี : www.facebook.com/koreanartsSU

การแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส

แข่งขันวันที่ 23 สิงหาคม 2566
ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ คณะอักษรศาสตร์

ปิดรับสมัคร

ติดต่อสอบถาม
เพจภาควิชาภาษาฝรั่งเศส: www.facebook.com/frenchartssilpakorn

การแข่งขันตอบคำถามทางภูมิศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

แข่งขันวันที่ 23 สิงหาคม 2566
ณ ห้อง อ.36-501 ชั้น 5 อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์

ปิดรับสมัคร

ติดต่อสอบถาม
เพจภาควิชาภูมิศาสตร์: www.facebook.com/GeogArtsSU

 

การแข่งขันสร้างแบบจำลองลักษณะภูมิประเทศ

แข่งขันวันที่ 23 สิงหาคม 2566
ณ ห้อง อ.36-503 ชั้น 5 อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์

ปิดรับสมัคร

ติดต่อสอบถาม
เพจภาควิชาภูมิศาสตร์: www.facebook.com/GeogArtsSU

 

การแข่งขันทดสอบความรู้ด้านประวัติศาสตร์

แข่งขันวันที่ 21-23 สิงหาคม 2566
ณ ห้อง อ.50-308 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี คณะอักษรศาสตร์

รูปแบบการแข่งขัน

  • การแข่งขันเป็นการแข่งขันประเภทคู่
  • สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม
  • หากโรงเรียนใดมีความประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 2 ทีม สามารถมาลงทะเบียนหน้างานได้

 

การตัดสิน

  • จะใช้การนับและจัดลำดับคะแนน ทีมใดทำคะแนนรวมสูงสุดจะได้รับของที่ระลึก พร้อมประกาศนียบัตรจากภาควิชาประวัติศาสตร์

 

ติดต่อสอบถาม
เพจภาควิชาประวัติศาสตร์: www.facebook.com/HistoryArtsSU

 

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม