header-aksara2024
header-aksara2024
หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการอักษราวิชาการ

สมัครแข่งขัน

1. การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ “การเรียนภาษาอังกฤษกับความรู้ข้ามวัฒนธรรม”

แข่งขันวันที่ 26 สิงหาคม 2567
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล คณะอักษรศาสตร์

ขยายเวลารับสมัครถึง 10 สิงหาคม 2567

ติดต่อสอบถาม
อาจารย์ ดร. สมปรารถนา รัตนกุล
โทรศัพท์ 093-1414554
หรือ อาจารย์ศิวพร สุวรรณมณี
โทรศัพท์ 081-4006533

2. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ปุจฉา – วิสัชนา ปัญหาประวัติศาสตร์ครั้งที่ 4 : “ทรรปณะประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ (คริสต์ศตวรรษที่ 19-20)”

แข่งขันวันที่ 26 สิงหาคม 2567
ณ ห้องประชุมทุติยะวิเศษ ชั้น 6 อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์

ติดต่อสอบถาม
เพจ Facebook ภาควิชาประวัติศาสตร์ : www.facebook.com/HistoryArtsSU

3. การประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา ภาคตะวันตก

แข่งขันวันที่ 27 สิงหาคม 2567
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทุติยะวิเศษ ชั้น 6 อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์

ติดต่อสอบถาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ ทัศนบรรจง
โทรศัพท์ 089-174-0997
E-mail: topno17@hotmail.com

4. การแข่งขันตอบคำถามชิงรางวัลจากสาขาวิชาภาษาเกาหลี

แข่งขันวันที่ 27 สิงหาคม 2567
เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์

ติดต่อสอบถาม
เพจ Facebook สาขาวิชาภาษาเกาหลี : www.facebook.com/koreanartsSU

5. การประกวดคัดลายมือภาษาจีน

แข่งขันวันที่ 27 สิงหาคม 2567
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสวุรรณ ชั้น 2 อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์

ติดต่อสอบถาม
เพจ Facebook ศิลปากรอักษรจีน

6. การแข่งขันสืบค้นและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Data Visualization

แข่งขันวันที่ 27 สิงหาคม 2567
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 303 ชั้น 3 อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์

ติดต่อสอบถาม
เพจ Facebook ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

7. การแข่งขัน Singen mit Freude season 2 เพลงเยอรมันจากภาพยนตร์และละคร

แข่งขันวันที่ 27 สิงหาคม 2567
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล คณะอักษรศาสตร์

ติดต่อสอบถาม
เพจ Facebook ภาควิชาภาษาเยอรมัน : https://www.facebook.com/GermanArtsSu

8. การแข่งขันทําแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ และ การออกแบบและนําเสนอโปสเตอร์ ในหัวข้อ “Roles of Geography Response to Sustainable Development Goals (SDGs)” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ติดต่อสอบถาม
อาจารย์ ดร.ปรียาภรณ์ หมื่นราช
Email: muenratch.p@gmail.com

– การแข่งขันทําแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

แข่งขันวันที่ 28 สิงหาคม 2567
เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 301 อาคาร 36 ปี ชั้น 3 คณะอักษรศาสตร์

– การออกแบบและนําเสนอโปสเตอร์ ในหัวข้อ “Roles of Geography Response to Sustainable Development Goals (SDGs)” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

แข่งขันวันที่ 28 สิงหาคม 2567
เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 503 อาคาร 36 ปี ชั้น 5 คณะอักษรศาสตร์

ส่งโปสเตอร์ได้ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย วันที่ 21 สิงหาคม 2567

9. การแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส

แข่งขันวันที่ 28 สิงหาคม 2567
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ คณะอักษรศาสตร์

ติดต่อสอบถาม
เพจ Facebook ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส : www.facebook.com/frenchartssilpakorn

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม