บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 และ 2566

รายชื่อบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 (พนักงานฯ)

ประถมาภรณ์มุงกุฎไทย
 1. นายวันชัย สีลพัทธ์กุล (เกษียณปี 2565)
ตริตราภรณ์ช้างเผือก
 1. นายประสิทธิ์ชัย จิรประสิทธินนท์
 2. นายสกนธ์ ม่วงสน
ตริตราภรณ์มงกุฎไทย
 1. นายปวริส มินา
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
 1. นายธีรัช รำแพนเพชร
 2. นายยงยุทธ วิถีไตรรงค์
 3. นางสาวณัฐภรณ์ สถิตวราทร
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
 1. นายสนั่น หวานแท้
 2. นางบุรียา แตงพันธ์
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
 1. นายนันทิช แก้วมุณี
 2. นางสาววรรณา วงษ์ธง

รายชื่อบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 (ลูกจ้างประจำ)

จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
 1. นายวัชรินทร์ ตรีพารา

รายชื่อบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566 (พนักงานฯ)

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
 1. นายอภิเศก ปั้นสุวรรณ
ตริตราภรณ์ช้างเผือก
 1. นายคมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง
 2. นายปัญญา จันทโคต
 3. นายพิพัฒน์ สุยะ
 4. นางสาวศุภกาญจน์ ผาทอง
ตริตราภรณ์มงกุฎไทย
 1. นางสาวปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
 1. นางสาวอาคีรัต อับดุลกาเดร์
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
 1. นายสุรเชษฐ์ จันทร์สิงขรณ์
 2. นางสาวบุษกร จินต์ธนาวัฒน์

ข่าวอื่นๆ