นายกฤษดา ไพรวรรณ์

เลขานุการคณะอักษรศาสตร์

เบอร์ภายใน 205999

หน้าที่รับผิดชอบ

  • กำกับดูแลการปฏิบัติงานและประสานงานบุคลากรของสำนักงานคณบดีคณะอักษรศาสตร์
  • แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานระดับคณะวิชาและภาควิชา
  • รายงานผลตามแผนปฏิบัติงานต่าง ๆ
  • ตรวจสอบและเสนอเอกสารเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณา / รับทราบ / ตัดสินใจ / ลงนาม
  • กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างเหมา
  • ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะอักษรศาสตร์
  • เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย