อาจารย์ ดร.อาคีรัต อับดุลกาเดร์

Instructor

AKIRAT ABDULKADE, Ph.D.

วุฒิการศึกษา

  • Doctor of Philosophy (ภูมิศาสตร์กายภาพ) University of Southampton, UK (2017)
  • Master of Science (Aquatic Science) University of College London, UK (2012)
  • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)