อาจารย์อันนา คือเบล

Instructor

ANNA KUEBEL

หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน

วุฒิการศึกษา

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2559)
  • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาเยอรมัน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553)

ประสบการณ์การทำงาน

ตั้งแต่ 3 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
23 เมษายน 2561 – กรกฎาคม 2563 ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน
ตุลาคม 2557 – กรกฎาคม 2563 ผู้ให้คำแนะนำเรื่องการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศเยอรมนี ของสถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ (ตำแหน่งอิสระ)

สาขาวิชาที่สนใจ

  • ไวยากรณ์เยอรมัน
  • การเรียนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ
  • การเรียนการสอนโดยใช้สื่อสมัยใหม่
  • การพัฒนาเกมเพื่อการเรียนภาษา
  • การผลิตสื่อเพื่อการเรียนภาษา

วิทยานิพนธ์

Kuebel, Anna. “Die Rezeption von Erich Kästners” Emil und die Detektive “als Schullektüre in Thailand.” Masterarbeit, Ramkhamhaeng Universität, 2016.

ผลงานตีพิมพ์

หนังสือ

  • กรกช อัตตวิริยะนุภาพ, อาภากร หาญนภาชีวิน, อันนา คือเบล, เซ็พพ์ ลันท์กราฟ. สอนภาษาเยอรมันผ่านบทเพลงโควิด-19. นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2563.

Proceeding

  • Kuebel, A. (2021). Die Rezeption der vier Seiten des Kommunikationsquadrats von Schulz von Thun. Eine Untersuchung unter Studierenden an der Silpakorn-Universität. In: P. Akkramas, D. Thi Thu Hien, H. Funk, M. Martin, P. Widodo, M. Zimmermann (Eds.): 5. Internationale Konferenz für Deutsch als Fremdsprache an Hochschulen in Südostasien : Kommunikative Kompetenz als Schlüsselqualifikation: Herausforderungen für die Fremdsprachendidaktik im 21. Jahrhundert (pp. 109- 115). Bangkok: German Department, Ramkhamhaeng University. https://dafasean.files.wordpress.com/2021/04/tagungsband-2019.pdf