อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ ชมภูพล

Instructor

ANUSORN CHOMPUPOL, Ph.D.

วุฒิการศึกษา

  • Doctorat (Littérature et Civilisation Françaises) Université Paris 4, France (2017)
  • Master de Lettres Modernes (Littérature et Civilisation Françaises) Université Paris III – Sorbonne Nouvelle, France (2010)
  • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550)

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

บทความทางวิชาการ

ระดับชาติ

  • อนุสรณ์ ชมพูพล. (2561). “ความเป็นอัตชีวประวัติ” ใน Les Ann?es ของอานนี แอร์โนซ์”. วารสารศิลปศาสตร์, 18, 1 (ม.ค.- มิ.ย.2561): 221-245.