รองศาสตราจารย์อภิวัฒน์ คุ้มภัย

Associate Professor

APIWAT KUMPAI

a_kumpai@yahoo.com

วุฒิการศึกษา

 • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาจีน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548)
 • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนเกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • สัทวิทยาจีนโบราณ
 • ภาษาจีนโบราณ
 • การแปลคัมภีร์พุทธศาสนาภาษาจีน

วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์

 • อภิวัฒน์ คุ้มภัย. “คำเชื่อม ér ในหนังสือหลุนยฺหวี่และการแปลเป็นไทย.”  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

ผลงานวิจัย

 • อภิวัฒน์ คุ้มภัย. “การแปลคำเชื่อมในภาษาจีนโบราณเป็นภาษาไทย.” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี .. 2549 จากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • _________. “การศึกษาระบบเสียงภาษาจีนสมัยราชวงศ์ถัง“. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี .. 2555 จากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • Kumpai, Apiwat. “Phonological Adaptation of Sanskrit Loanwords in Datang Xiyuji”. The research was financially supported by Faculty of Arts, Silpakorn University, 2011.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

บทความทางวิชาการ บทวิจารณ์

 • อภิวัฒน์ คุ้มภัย. “การเปลี่ยนแปลงทางความหมายของคำในภาษาจีน.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 27, 1 (มิถุนายนพฤศจิกายน 2549): 7-26.
 • _________. “การแปลคำเชื่อมในภาษาจีนโบราณเป็นภาษาไทย“. วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ปีที่ 30,1 (2551) : 150 – 175.
 • _________. “Phonological Adaptation of Sanskrit Loanwords in Datang Xiyuji”. วารสารอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 33,2 (2554).

หนังสือ

 • อภิวัฒน์ คุ้มภัย (ผู้ร่วมเขียน). (2558). “ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว”.นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (ตีพิมพ์เมื่อ .. 2558)
 • อภิวัฒน์ คุ้มภัย. “พจนานุกรมสำเนียงจีนโบราณ Lexicon of Chinese Reconstructed Pronunciation.” (กำลังดำเนินการ)
 • _________. “ดั่งพฤกษาสนพลิ้วบนหมื่นภู ความรู้พื้นฐานในการสืบสร้างสำเนียงจีนสมัยราชวงศ์ถัง.” นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555.

เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน

 • อภิวัฒน์ คุ้มภัย. “เอกสารคำสอนวิชา 437 215  ภาษาจีนโบราณ.” ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก สาขาภาษาจีน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549. (อัดสำเนา)
 • _________. “เอกสารประกอบการสอนวิชา 437 214  พัฒนาการภาษาจีน.”  ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก สาขาภาษาจีน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550. (อัดสำเนา)