อาจารย์อริศา จิระศิริโชติ

Instructor

ARISA JIRASIRICHOTE

วุฒิการศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2557)
  • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553)