อาจารย์ ดร.อริศา จิระศิริโชติ

Instructor

ARISA JIRASIRICHOTE, Ph.D.

วุฒิการศึกษา

  • Doctor of Philosophy (Remote Sensing and Geographic Information Systems), Asian Institute of Technology (AIT) 2023
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2557)
  • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553)