อาจารย์อาภากร หาญนภาชีวิน

Instructor

ARPHAKORN HANNAPACHEWIN

hannapachewin_a@silpakorn.edu

วุฒิการศึกษา

  • Master of Arts (Interkulturelle Germanistik) Universitat Bayeuth, Germany (2017)
  • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาเยอรมัน) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2555)

ผลงานทางวิชาการ

  • Hannapachewin, Arphakorn. “Exotismus und Fremdverstehen am Beispiel Thailands und Deutschlands”. Masterarbeit, Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät. Universität Bayreuth, 2017.
  • อาภากร หาญนภาชีวิน. “ลูกเธอ ลูกฉัน ลูกเรา: รูปแบบครอบครัวแพ็ทช์เวิร์คในวรรณกรรมเด็กภาษาเยอรมัน”. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 5 (ก.ย.-ต.ค. 2563): หน้า 107-118.
  • กรกช อัตตวิริยะนุภาพ, อาภากร หาญนภาชีวิน, อันนา คือเบล, และเซ็พพ์ ลันท์กราฟ. สอนภาษาเยอรมันผ่านบทเพลงโควิด – 19. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร (2563).

ประสบการณ์

พฤษภาคม 2554 Scolarship Student by The German Academic Exchange Service (DAAD), Institut für Interkulturelle Kommunikation, Düsseldorf, Germany
2555-2557 Registration Office Assistant สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ
2561-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาขาที่สนใจ

  • Intercultural Germanistics
  • ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมเยอรมัน
  • ไวยากรณ์เยอรมัน
  • ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ (DaF)
  • การพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์