อาจารย์ ดร.อัจฉรา ปกรณ์เรืองชัย

Instructor

ATCHARA PAKORNRUEANGCHAI, Ph.D.

วุฒิการศึกษา

  • Doctor of Literature (Comparative Literature and World Literature) Beijing Language and Culture University, China (2019)
  • Master of Literature (Comparative Literature and World Literature) Beijing Language and Culture University, China (2014)
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยมหิดล (2549)