นางสาวอังศุธร บัณฑิตเสน

นักวิชาการอุดมศึกษา

เบอร์ภายใน 205345

หน้าที่รับผิดชอบ

  • วารสารอักษรศาสตร์และไทยศึกษา
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย