ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลัน กุลวิจิตร

Assistant Professor

BULAN KULAWIJIT

misslan2000@yahoo.com

วุฒิการศึกษา

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัย ขอนแก่น (2548)
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

งานวิจัย

 • บุหลัน กุลวิจิตร. (2554). การรู้สารสนเทศของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • บุหลัน กุลวิจิตร. (2557). การใช้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • บุหลัน กุลวิจิตร. (2561). การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

บทความทางวิชาการ

 • บุหลัน กุลวิจิตร. (2552). สารสนเทศธุรกิจ. วารสารอักษรศาสตร์, 31(2), 320-341.
 • บุหลัน กุลวิจิตร. (2554). การรู้สารสนเทศของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. วารสารอักษรศาสตร์, 33(2), 229-248.
 • บุหลัน กุลวิจิตร. (2558). การใช้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. Veridian E-Journal Silpakorn University, 8(1), 868-886.
 • บุหลัน กุลวิจิตร. (2559). เอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์. มนุษยสังคมปริทัศน์,18(2), 101-112.
 • บุหลัน กุลวิจิตร. (2560). สื่อบุคคลกับการส่งเสริมการเกษตร 4.0. Veridian E-Journal Silpakorn University,10(3), 2440 – 2454.
 • บุหลัน กุลวิจิตร. (2561). การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย. วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 11(2), 16-29.
 • บุหลัน กุลวิจิตร. (2562). การจัดนิทรรศการในยุคดิจิทัลของพิพิธภัณฑ์. วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 41(2), 303-317.
 • บุหลัน กุลวิจิตร. (2564). สื่อสังคมออนไลน์กับการประชาสัมพันธ์หอจดหมายเหตุ. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, 41(1) (มกราคม-กุมภาพันธ์), 13-26.

ประสบการณ์สอน (พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน)

 • สารสนเทศกับสังคม (Information and Society)
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย (Introduction to Research)
 • การจัดการจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ (Archive and Museum Management)
 • ทักษะการรู้สารสนเทศ (Information Literacy)