นางบุรียา แตงพันธ์

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ

เบอร์ภายใน 205554

หน้าที่รับผิดชอบ

  • ดำเนินการเสนอแต่งตั้ง การเชิญอาจารย์พิเศษในรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา
  • ดำเนินการเสนอ แก้ไข ข้อมูลด้านหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา
  • ดำเนินการการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ลงทะเบียนเรียนวิชา รายงานผลการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ
  • ดำเนินการรายงานผลการศึกษาประจำภาคการศึกษาและการแก้ไขค่าระดับผลการศึกษา
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย