นางสาวบุษกร จินต์ธนาวัฒน์ (หัวหน้างาน)

นักการเงินชำนาญการ

เบอร์ภายใน 205569

หน้าที่รับผิดชอบ

  • ควบคุมดูแลการยืมเงินทดรองราชการของคณะอักษรศาสตร์
  • การเบิกจ่ายค่าตอบแทนส่วนควบที่เบิกจ่ายพร้อมเงินเดือน
  • การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย