ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัททิยากร ศศิธรามาศ

Assistant Professor

CATTHIYAKORN SASITHARAMAS, Ph.D.

email@email.com

วุฒิการศึกษา

  • Doktors der Philosophie (History) Universitat Hamburg, Germany (2012)
  • Master of Arts (History) Westfalische Wilhelms Unversitat Munster, Germany (2006)
  • Bachelor of Arts (History) Westfalische Wilhelms Unversitat Munster, Germany (2006)

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

บทความทางวิชาการ

  • คัททิยากร ศศิธรามาศ. (2560). “พระเจ้าชาร์ลเลอร์มาญ (Charlemagne) ในสมัยนาซี 1933-1945.” วารสารประวัติศาสตร์, 41 (.. 2559 – .. 2560) : 32-45. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2)
  • _______. (2559). “ภาพยนตร์ ชัยชนะแห่งความเชื่อมั่น (Victory of Faith/ Sieg des Glaubens) และการสร้างรัฐนาซี .. 1933.” วารสารประวัติศาสตร์, 40 (.. 2559 – .. 2560) : 17-32. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2)
  • _______. (2557). “การุญยฆาตในยุคนาซีเยอรมัน : บาดแผลที่ยังคงเจ็บปวด.” วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 17: 249-260. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2)
  • _______. (2556). “บทบาทของ ดร.รูดอล์ฟ อาสมีส ทูตเยอรมันประจำกรุงเทพมหานครกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง สยามและเยอรมนี .. 2468-2475.” วารสารศิลปศาสตร์, 13, 1: 50-60. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2)
  • _______. (2556). “ผู้หญิงเยอรมันในยุคนาซี ..1933-1939 : โลกใบเล็กที่แตกต่างจากโลกใบใหญ่ของผู้ชาย.” วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 16: 250-258. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2)