นายชัชชัย กสิวาณิชยกุล (หัวหน้างาน)

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ

เบอร์ภายใน 205559

หน้าที่รับผิดชอบ

  • กำกับดูแลการปฏิบัติงานและประสานงานบุคลากรงานบริการการศึกษา
  • ตรวจสอบและเสนอเอกสารเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณา รับทราบ ตัดสินใจ และลงนาม
  • การรับสมัครนักศึกษา และการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาบัณฑิต
  • ดำเนินการจัดสอบปลายภาคการศึกษา
  • ดำเนินการเรื่องโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการ 3+1 และ 7+1
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย