นางสาวชวนพิศ นาเลี้ยง

นักการเงินปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน 205563

หน้าที่รับผิดชอบ

  • การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์
  • ดูแลการเบิกจ่ายจากเงินสดย่อยคณะอักษรศาสตร์
  • การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า,ค่าไปรษณีย์)
  • การเบิกจ่ายค่าจ้างนักศึกษา
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย