อาจารย์ชลลดา นาคใหญ่

Lecturer

CHONLADA NAKYAI

วุฒิการศึกษา

  • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2558)
  • อักษรศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2554)

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

บทความทางวิชาการ

ระดับชาติ

  • ชลลดา นาคใหญ่. (2558). “ทุนนิยม : ปัญหาความไม่เสมอภาคและวิถีแห่งการกดขี่ขูดรีด.” วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนา แห่งประเทศไทย, 10, 1: 81-113. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2)