นางสาวชุลีพรรณ เคารพธรรม

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน 205592

หน้าที่รับผิดชอบ

  • ทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งแหล่งทุนภายในและภายนอก
  • ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (RIS)
  • การขอรับการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  • เงินรางวัลการเผยแพร่ผลงาน รางวัลผลงานวิจัย ผลงานวิชาการดีเด่น จากหน่วยงานภายในและภายนอก
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย