ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยวรรณ เจียมกีรติกานนท์

Assistant Professor

HATHAIWAN CHAIMKEERATIKANON

email@email.com

วุฒิการศึกษา

  • Master of Education (Japanese Language Education) Tokyo Gakugei University, Japan (2013)
  • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่นเกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552)

ผลงานวิจัย

บทความวิจัย

  • กนก รุ่งกีรติกุล ชฎาภรณ์ จันทร์ประเสริฐ รุ่งฤดี เลียวกิตติกุล วันชัย สีลพัทธ์กุล และหทัยวรรณ เจียมกีรติกานนท์. (2561). “ปัจจัยที่มีผลต่อความอยากเรียนของผู้เรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.” วารสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 38, 2: 63-87. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)
  • หทัยวรรณ เจียมกีรติกานนท์. (2561). “กลวิธีในการค้นหาคำศัพท์และปัญหาในการใช้พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนคณะ อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.”วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 40, 1 (..-มิ..2561): 268-297.

Proceedings

ระดับชาติ

  • หทัยวรรณ เจียมกีรติกานนท์. (2561). “การศึกษาพฤติกรรมการใช้พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”. ใน เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8, 510-523 , คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 22 มิถุนายน 2561.