อาจารย์จันทิรา เกิดคำ

Instructor

JANTIRA KOEDKHAM

juntira.k@gmail.com

วุฒิการศึกษา

  • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2556)
  • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552)