อาจารย์จรัส ประจันพาณิชย์

Instructor

JARAS PRAJANPANICH

u7537@hotmail.com

วุฒิการศึกษา

  • 北京师范大学 中国近现代史硕士学位 (2007)
  • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • 中国近现代史 (ประวัติศาสตร์จีนร่วมสมัย)

วิทยานิพนธ์

  • 秦永贵:《中泰建交前泰国政府对华人的政策以及影响》,北京师范大学,硕士学位论文,2007年。