นางสาวจารุกานต์ เปรมประสิทธิ์

นักพัสดุปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน 205564

หน้าที่รับผิดชอบ

  • ดูแลงานด้านบริหารพัสดุ
    • งานจัดซื้อครุภัณฑ์
    • งานจ้างเหมา
    • งานก่อสร้าง
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย