อาจารย์จิตรนันท์ กลิ่นน้อย

Instructor

JITTRANAN KLINNOI

วุฒิการศึกษา

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2559)
  • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2554)