ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน

Assistant Professor

JUTATIP CHANLUN, Ph.D.

jchanlun@gmail.com

วุฒิการศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2559)
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2549)
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2544)

ทุนการศึกษาและประสบการณ์การศึกษาวิจัย

 • นักศึกษาทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 16
 • ประสบการณ์การศึกษาวิจัยที่ University of Tampere สาธารณรัฐฟินแลนด์ สาขา Information Studies and Interactive Media กับอาจารย์ที่ปรึกษาชาวฟินแลนด์ Prof. Eero Sormunen
 • ประสบการณ์การศึกษาวิจัยที่ Tallinn University สาธารณรัฐเอสโตเนีย School of Digital Technologies สาขา Information Sciences กับอาจารย์ที่ปรึกษาชาวเอสโตเนีย Prof. Sirje Virkus

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  ห้องสมุดเฉพาะ

วิทยานิพนธ์

 • จุฑาทิพย์  จันทร์ลุน. “การใช้สารสนเทศของตุลาการศาลปกครองและพนักงานคดีปกครองในห้องสมุดกฎหมายมหาชน.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548.

ผลงานวิชาการ (เรียงตามปีที่จัดพิมพ์และจำแนกภาษา)

ภาษาไทย

 • จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน. (2552). “การใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติของห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัด นครปฐม.” นครปฐม, ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ 2551.
 • จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน. (2553). “ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบโอเพนซอร์ส”. วารสารสารสนเทศศาสตร์, 28(1), 73-80.
 • จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน. (2554). “การใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติของห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม“. ในรวมบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 28 พฤษภาคม 2554.
 • จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน. (2555). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 436 251 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับศูนย์บริการสารสนเทศ. นครปฐม: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน. (2556). “ระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับห้องสมุดโรงเรียน.” วารสารห้องสมุด, 57, 1 : 1-12.
 • จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน. (2557). “การเผยแพร่สารสนเทศของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย.” วารสารอินฟอร์เมชั่น, 21, 2: 88-105.
 • จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน. (2559). “ประสบการณ์การเดินทางไปศึกษาวิจัยยังต่างประเทศ University of Tampere สาธารณรัฐฟินแลนด์”. ประชาคมวิจัย. (21),126: 106-110.
 • จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน, น้ำทิพย์ วิภาวิน, วรัชญ์ ครุจิต และ กษิติธร ภูภราดัย.(2558). “วัฒนธรรมสารสนเทศในสถานีโทรทัศน์สาธารณะ”. วารสารสารสนเทศศาสตร์. 34(2): 90-113.
 • จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน, น้ำทิพย์ วิภาวิน, วรัชญ์ ครุจิต, และ กษิติธร ภูภารดัย. ( 2559). “สภาพวัฒนธรรมสารสนเทศของสถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะไทย.” วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 9(1), 118-139.
 • จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน, น้ำทิพย์ วิภาวิน, วรัชญ์ ครุจิต, และ กษิติธร ภูภารดัย. ( 2560). “สารสนเทศของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย: กรณีศึกษาสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย”. บรรณศาสตร์ มศว. 10(2), 1-15.
 • จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน. (2561). บทวิจารณ์หนังสือ Exploring Research Data Management. วารสารห้องสมุด. 62(1 ..-มิ..): 85-88.

ภาษาอังกฤษ

 • Jutatip Chanlun. (2015). “Information Culture and Information Use of Media Specialists”. In Proceedings of the 16th General Conference of Congress of Southeast Asian Librarians (CONSAL XVI) “ASEAN Aspirations: Libraries for Sustainable Advancement” – Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC) Bang-Na, Bangkok, Thailand – 10-13 June 2015.
 • Jutatip Chanlun, Namtip Wipawin and Eero Sormunen. (2015). “Information Culture in Thai Public Televisions”. In The Third European Conference on Information Literacy (ECIL). “Information Literacy in the Green Society” Tallinn University, Tallinn, Estonia – October 19-22, 2015 : 20.
 • Namtip Wipawin, Eero Sormunen, and Jutatip Chanlun. (2015). “Information Culture in Finnish Public Libraries”. In Proceedings of the 16th General Conference of Congress of Southeast Asian Librarians (CONSAL XVI) “ASEAN Aspirations: Libraries for Sustainable Advancement” – Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC) Bang-Na, Bangkok, Thailand – 10-13 June 2015 : 32.
 • Jutatip Chanlun, Namtip Wipawin, Warat Karuchit, and Kasitithorn Pooparadai. (2017). “The Factors Affecting Information Culture in Thai Public Television Stations”. In the LISSASPAC (Library and Information Science Society for Asia and the Pacific). Kongju National University, Kongju, KOREA. 26-27 May 2017.
 • Jutatip Chanlun. (2018). “A Preliminary Study on Content Analysis of Journal in Library & Information Science in Thailand”. In The International Conference of Open Library to Open Society “The 1st iCOO Conference” Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi, Thailand. 18-19 August 2018.