อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ช่างทอง

Instructor

JUTHARAT CHANGTHONG, Ph.D.

jutharat.su@gmail.com

วุฒิการศึกษา

 • ดุษฎีบัณฑิต สาขาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2555)
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2542)
 • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • บรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์

วิทยานิพนธ์

 • จุฑารัตน์  ช่างทอง. “ผลกระทบของการใช้ซีดีรอมในงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ.” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542.

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 • จุฑารัตน์ ช่างทอง. (2559). “รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาเอกสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษร ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.” นครปฐม, กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ 2555.
 • สมชาย สำเนียงงาม และคณะ. (2558). “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและ เสริมสร้างทักษะด้านการจัดการแบบบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน.” นครปฐม, ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2557.

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

 • จุฑารัตน์ ช่างทอง. (2559). “รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาเอกสารสนเทศและบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.” วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University, 9, 3 (.. – ..): 165- 176. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2)

Proceedings

ระดับชาติ

 • จุฑารัตน์ ช่างทอง. (2548). “หนังสือชีวประวัติ : คุณค่ากับปัญหาการสืบค้น.” ใน เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการเรื่อง เวทีวิชาการเพื่อเสนอผลงานและรายงานการวิจัย ประจำปี ..2548. มหาวิทยาลัยศิลปากร: 13-26.
 • _____________. (2547). “สารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.” ใน เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง ความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยศิลปากร: 134-149.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

บทความทางวิชาการ

ระดับชาติ

 • ธนัญญา พูลสง วิศปัตย์ ชัยช่วย และจุฑารัตน์ ช่างทอง. (2559). “การวิเคราะห์คุณลักษณะทางสารสนเทศของหนังสือบุดในจังหวัดพัทลุง.” วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ,9, 2 (.. – ..): 699-714. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2)
 • จุฑารัตน์ ช่างทอง. (2557). “พฤติกรรมสารสนเทศของนักประวัติศาสตร์: กรอบแนวคิดเกี่ยวกับบริการสารสนเทศสำหรับ นักจดหมายเหตุและบรรณารักษ์.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 36, 2 (.. – ..): 229-243.
 • จุฑารัตน์ ช่างทอง. (2550). “ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 27, 2 (ธันวาคม 2549-พฤษภาคม 2550) : 68-82.
 • _____________. (2548). “กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับโรงเรียน : Strategic Management of Information and Communication Technology (ICT) in School.” บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มข. 23, 1 (มกราคมเมษายน 2548): 1-17.
 • กานดาวัลย์  คุณานนท์วิทยา, จุฑารัตน์  ช่างทอง, มนวิภา  เจียจันทร์พงษ์ และคนอื่นๆ. (2544). “ห้องสมุดโรงเรียนยุคใหม่กับเทคโนโลยีสารสนเทศ : สรุปผลการอบรมสัมมนาวิชาการลานจันทร์  6, 1 (มกราคมมิถุนายน 2544): 19-28.

ระดับนานาชาติ

 • Changthong, Jutharat. (2013). “Learning Styles: Factors Affecting Information Behavior of Thai youth.” In the proceedings of The 5th International Conference on Asia-Pacific Library & Information Education & Practice, Pullman Khon Kaen Raja Orchid, July 10, 2013.