ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กณภัทร รื่นภิรมย์

Assistant Professor

Kanapat RUENPIROM, Ph.D.

patpirom@hotmail.com

วุฒิการศึกษา

 • 大阪大学文学研究科文化表現論専攻(日本文学)博士後期課程修了 (2014)
 • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีญี่ปุ่น) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551)
 • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

วรรณคดีญี่ปุ่นสมัยคะมะกุระ-มุโระมะชิ

วิทยานิพนธ์

 • ルーンピロム·カナパット(2014)「中世軍記物語における女性と仏教苦悩と救済の様相をめぐって」大阪大学
 • กณภัทร รื่นภิรมย์. (2551). ภาพลักษณ์ของตัวละครหญิงโทะโมะเอะ โกะเส็นในนิยายสงครามและบทละครญี่ปุ่น. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิจัย

งานวิจัย

 • ルーンピロム·カナパット(2013)「『平治物語』における常葉母子救済の様相をめぐって」『語文』101号、大阪大学国語国文学会
 • ルーンピロム·カナパット(2012)「延慶本『平家物語』における平維盛北の方愛する者を救済する·愛する者に救済される存在『詞林』52号、大阪大学古代中世文学研究会
 • ルーンピロム·カナパット(2011)「延慶本『平家物語』における二位殿·平時子苦悩の様相と平家一門の後世救済に対する役割」『語文』97号、大阪大学国語国文学会
 • ルーンピロム·カナパット(2011)「真名本『曽我物語』における大磯の虎苦悩の克服と愛執の様相」『詞林』49号、大阪大学古代中世文学研究会
 • ルーンピロム·カナパット(2010)「真名本『曽我物語』における北条政子の説話苦悩の克服の様相」『日本研究論集』2号、チュラーロンコーン大学·大阪大学
 • ルーンピロム·カナパット(2007)「『平家物語』と『源平盛衰記』における「巴御前」の表象形態の解析」 『国際シンポジウム『日本語教育の諸問題』報告書』3号、チュラーロンコーン大学·大阪外国語大学

บทความวิจัย

 • กณภัทร รื่นภิรมย์.(2563). ความบาดหมางระหว่าง มินะโมะโตะ โนะ โยะฌิโตะโมะ กับ มินะโมะโตะ โนะ ทะเมะโตะโมะ ในนิยายสงครามเรื่อง “โฮเง็นโมะโนะงะตะริ”. วารสารวิชาการของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย, 10(2), 78-99.
 • กณภัทร รื่นภิรมย์.(2561).มุมมองที่มีต่อคนชราในเรื่อง “ท์ซุเระสุเระงุซะ”: ปัญญาอันเกิดจากความชรา. วารสารวิชาการของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย, 8 (2), 1-22.
 • กณภัทร รื่นภิรมย์.(2560).วิญญาณของทะอิระ โนะ มะซะกะโดะ ใน “โฌมงกิ” และ “เฮะอิจิโมะโนะงะตาริ”: การนำเสนอลักษณะความยึดติด. วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 39(2), 26-56
 • กณภัทร รื่นภิรมย์. (2560). “ เหตุอาเพศภายหลังย้ายเมืองหลวงในนิยายสงครามเรื่องเฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ“.” วารสาร เครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา Special Edition: 55-74.

Proceedings

ระดับชาติ

 • กณภัทร รื่นภิรมย์. (2559). “การได้รับอภัยโทษของบุตรชายนักรบในนิยายสงครามเรื่องเฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ.” ใน เอกสาร หลังการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 9, สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย, พิมพ์ครั้งที่ 1 (.. 2559).
 • กณภัทร รื่นภิรมย์. (2557). “บทบาทของมินะโมะโตะ โนะ ทะเมะโยะฌิในฐานะบิดาจากนิยายสงครามเรื่องโฮเง็นโมะโนะงะ ตะริ.” ใน เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 8 (ภาษาและวรรณคดี), 213-231, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 18-19 .. 2557.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

งานแปล

 • กณภัทร รื่นภิรมย์.(2558).เรื่อง “ภูเขาฌิระมิเนะ” ในหนังสือแปลเรื่อง “เรื่องเล่าคืนฝนพรางจันทร์”. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • 日本文学多言語翻訳チーム(2012)「多言語翻訳 太宰治『黄金風景』」大阪大学大学院文学研究科、日本文学·国語学研究室

หนังสือ

 • กณภัทร รื่นภิรมย์.(2564). มะซะกะโดะจอมกบฏท้าบัลลังก์ –โศกนาฏกรรมของนักรบกับก้าวแรกของนิยายสงครามญี่ปุ่น. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.