ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานดาวัลย์ คุณานนท์วิทยา

Assistant Professor

KANDAWAN KUNANONVITHAYA

kan_dawan@hotmail.com

วุฒิการศึกษา

  • การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2543)
  • ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2540)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • เทคโนโลยีการศึกษา

วิทยานิพนธ์

  • กานดาวัลย์  คุณานนท์วิทยา. “การพัฒนาชุดการสอนเรื่องคำศัพท์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.” สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2543.

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

  • มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ และคณะ. (2554). “โครงการเครือข่ายความร่วมมือหลักสูตรอาเซียนด้านการท่องเที่ยว : การจัดทำแผนการฝึกอบรม (course Syllabus) และสื่อประสมประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร House Keeping: Room Attendant”. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี .. 2554.
  • วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ และคณะ. (2553). “การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการใช้สื่อการสอนของอาจารย์และนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร“. ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากคณะอักษรศาสตร์ ประจำปี .. 2553.

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

  • กานดาวัลย์ คุณานนวิทยา และ วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ. (2558). “การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใช้สื่อการเรียน การสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 37, 1 (.. – มิ..) : 239-261.b (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

บทความทางวิชาการ

  • กานดาวัลย์  คุณานนท์วิทยา, จุฑารัตน์  ช่างทอง, มนวิภา  เจียจันทร์พงษ์ และคนอื่นๆ. (2544). “ห้องสมุดโรงเรียน ยุคใหม่กับเทคโนโลยีสารสนเทศ : สรุปผลการอบรมสัมมนาวิชาการ.” ลานจันทร์ 6, 1 (มกราคมมิถุนายน 2544) : 19 – 28.
  • _______. (2549-2550). “การใช้เกมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 27, 2 (ธันวาคม 2549-พฤษภาคม 2550) : 7-25.
  • กานดาวัลย์ คุณานนท์วิทยาและวรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ. (2558). “การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใช้สื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร.” ในวารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 37 ฉบับที่ 1, หน้า 239-261.