ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนก รุ่งกีรติกุล

Assistant Professor

KANOK RUNGGERATIGUL, Ph.D.

email@email.com

วุฒิการศึกษา

 • 東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科博士課程修了
 • 慶応義塾大学国文研究科博士課程単位取得退学
 • 慶応義塾大学国文研究科修士課程修了
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2532)

วิทยานิพนธ์

 • ルンキーラティクン·カノック(2016)「社会言語学の観点から見る日本語とタイ語における人称詞の使用·不使用」東京学芸大学博士論文.
 • シンカーリン·カノック(1992)「日本人とタイ人のあいさつ表現」慶応義塾大学修士論文.

ผลงานวิจัย

บทความวิจัย

 • กนก รุ่งกีรติกุล ชฎาภรณ์ จันทร์ประเสริฐ รุ่งฤดี เลียวกิตติกุล วันชัย สีลพัทธ์กุล และหทัยวรรณ เจียมกีรติกานนท์. (2561). “ปัจจัยที่มีผลต่อความอยากเรียนของผู้เรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.” วารสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 38, 2: 63-87. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)

Proceedings

ระดับชาติ

 • กนก รุ่งกีรติกุล (2557). “เปรียบเทียบแนวความคิดต่อการไม่ใช้คำสรรพนามของชาวไทยและชาวญี่ปุ่น.” ใน เอกสารรวมบทความ วิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่4 : อัตลักษณ์แห่งเอเชีย 2014, คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร, 7 .. 2557.

ระดับนานาชาติ

 • Runggeratigul, Kanok. (2013). “A Study on the attitude of Thai and Japanese toward using and omitting self- references and address terms.” The Institute for Japanese – Thai Languages and Cultures, Daito Bunka University, Tokyo, Japan, July 13, 2013.

เอกสารประกอบการสอน

กนก รุ่งกีรติกุล. (2558) “บทความคัดสรรวัฒนธรรมญี่ปุ่นภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก สาขาภาษาญี่ปุ่น คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

งานแปล

 • กนก ศฤงคารินทร์ และ ดร. ปรียา อิงคาภิรมย์. (2538) โคะโคะโระ แปลจาก こころ โดย นะทซึเมะ โซเซคิ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ดอกหญ้า.
 • กนก ศฤงคารินทร์ และ ดร. ปรียา อิงคาภิรมย์. (2541) กลยุทธ์การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1-2. แปลจาก「日本語の文法とコミュニケーション·ストラテジー」.โดย เมย์นาร์ด เค เซนโค.กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ดอกหญ้า.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

บทความทางวิชาการ

 • กนก รุ่งกีรติกุล. (2557). “ค่าความถี่การใช้คำสรรพนามกรณีคู่สนทนาเป็นคนแปลกหน้าและคนเพิ่งรู้จักในภาษาไทยและญี่ปุ่น กรณีศึกษาจากนวนิยายต้นฉบับและฉบับแปล.” วารสารภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น. 1, 1: 101 – 125.
 • Runggeratigul Kanok, Chanprasert Chadaporn, Leaokittikul Rungruedee, Silapattagul Wanchai and Chaimkeeratikanon Hathaiwan.(2016) ‘A Study of Japanese Language Learning Attitudes, Behaviors and Japanese Language Proficiency of Students at the Faculty of Arts, Silpakorn University’ Journal of the Faculty of Arts, Silpakorn University.38,Vol.2. : 247-280.
 • Runggeratigul, Kanok. (2014) ‘A Study on the consciousness for avoiding Self-references and
 • addressee terms of Thai and Japanese people’ Proceeding of The Fourth National Conference
 • Of SMARTS: Asian Identities 4 : 70-85.
 • ルンキーラティクン·カノック (2014) 「社会言語学的な観点による日本語とタイ語の人称詞の使用頻度対訳資料から見た頻度差」日タイ言語文化研究 第 2: 179196.
 • Runggeratigul, Kanok. (2013) ‘The frequency of using self-references and addressee terms to stranger and new acquaintance in Thai and Japanese-Case study from original and translated novels-’ Journal of Japanese Language and Culture, 1, Thammasat University: 101-127.
 • Runggeratigul, Kanok. (2012) ‘Comparison of addressee term avoidance in Thai and Japanese’ Japanese Studies Journal, 29. 2, 27-42. 
 • ルンキーラティクン·カノック (2012) 「日本とタイの話者における自称詞と対称詞の使用·不使用の対照研究初対面の相手の場合」『タイ言語文化研究』 創刊号:84103. 
 • Runggeratigul, Kanok. (2012) ‘A comparative study of the frequency of the presence and absence of first and second personal reference terms in Thai and Japanese- Based on the analysis of original and translated manga –‘ Proceeding of The Fifth Conference of Japanese Studies, 5, : 151-169.
 • Runggeratigul, Kanok. (2009) ‘The comparison of usage of first and second personal reference terms in Japanese and Thai based on the analysis of original and translated novels’ Proceeding of a Conference on ‘East Asia Studies’ Bangkok, Thailand: 26 Nov. 2009 : 263-282.
 • Runggeratigul, Kanok and Ohmine Madoka. (2008) ‘Nihongo to Taigo ni okeru daimeishi shiyoo no hikaku – Mangaka no ankeeto ni okeru taishoo kenkyuu–’ Proceeding of the International Symposium on ‘The Prospect of Japanese Language Education in Southeast Asia’ Bangkok, Thailand: 17 Oct. 2008:168-171.
 • Runggeratigul, Kanok. (2004) ‘Zero pronouns in Thai and Japanese Conversation and the Concept of ‘face’ Silpakorn University Journal, 24: 204-230.
 • シンカーリン·カノック (2002) 「社会的な観点から見た日本語とタイ語におけるゼロ代名詞」『芸文研究』第 82号:168183.
 • シンカーリン·カノック (1996) 「日本語の挨拶表現に対するタイ人の理解について」『芸文研究』、 第71号:124.

ทุนวิจัย

2010-2014

Japan Society for the Promotion of Science(JSPS Ronpaku Fellowship)日本学術振興会·論博プログラム 研究題目:社会言語学の観点から見る日本語とタイ語における人称詞の使用·不使用

2000-2001

Sumitomo Foundation 住友財団·アジア諸国における日本関連研究助成 研究題目:The comparative study on social and cultural rules of zero pronoun usage in Thai and Japanese