อาจารย์เขมรินทร์ เพ็ญแสงอ่อน

Instructor

KHEMARIN PENSAENGON

pensaengon_k@silpakorn.edu

วุฒิการศึกษา

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2559)
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2560)
 • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2557)

สาขาวิชาที่สนใจ

 • สวัสดิการผู้สูงอายุ
 • ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

วิทยานิพนธ์

Pensaengon, Khemarin. (2015). Water Management Conflict in Peri-Urban Area: A Case Study of Lantakfa, Nakhon Chaisi, Nakhon Pathom (Master’s thesis). Chulalongkorn University, Bangkok.

ผลงานทางวิชาการ

 • Pensaengon, Khemarin. (2022, May-August). Tackling Thailand’s middle-income trap by entrepreneur society. Humanities, Arts and Social Sciences Studies, 22(2), 227-234.

ผลงานในลักษณะอื่น

 • เขมรินทร์ เพ็ญแสงอ่อน, ตะวัน วรรณรัตน์, นรชิต จิรสัทธรรม. (2564, 18 กุมภาพันธ์). มองข้ามโควิด-19 ตั้งข้อสังเกตกับปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ. กรุงเทพธุรกิจ, น. 7
 • Pensaengon, K. (2018, May 24). Organic rice farmers in Thailand’s Klong Yong community find success as entrepreneurs. Mekong Commons. https://mekongcommons.com/organic-rice-farmers-in-thailands-klong-yong-community-find-success-as-entrepreneurs/
 • Pensaengon, K. (2016, April 15). Sewing People Together: Khlong Yong-Lan Tak Fa Organic Farming Community. CSDS Chula. https://www.csds-chula.org/project-blogs/2016/04/14/sewing-people-together-khlong-yong-lan-tak-fa-organic-farming-community
 • Pensaengon, K. (2016). Interdependence development and dependency school. Echo Voice for Society. pp 44-45.
 • โครงการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2563 (จัดทำร่วมกันระหว่างภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและเทศบาลนครนครปฐม)
 • โครงการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2564 (จัดทำร่วมกันระหว่างภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและเทศบาลนครนครปฐม)
 • โครงการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2565 (จัดทำร่วมกันระหว่างภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและเทศบาลนครนครปฐม)

ทุน

 • ทุนสนับสนุนการวิจัย Japanese Studies Research Fund and Workshop for Young Aspiring Scholars in Thailand fiscal 2021 (Japan Foundation Bangkok)