ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง

Assistant Professor

KOMKRIT UITEKKENG

email@email.com

วุฒิการศึกษา

 • อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต (ปรัชญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551)
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2547)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • ปรัชญาอินเดีย
 • ศาสนาฮินดู
 • ศาสนาในสังคมปัจจุบัน
 • ปรัชญาอไทฺวตเวทานตะ

วิทยานิพนธ์

 • คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง. “ มายา กับสถานภาพของความดีชั่วในปรัชญาเวทานตะของศังกราจารย์.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาปรัชญา ภาควิชาปรัชญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

บทความทางวิชาการ

 • คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง. (2556). “พระพิฆเนศวร์ : การบูชาตามหลักศาสนาฮินดู”. วารสารเมืองโบราณ,39, 1 (2556) : 96-100.
 • ________. (2551). “Ganesh Chaturthi : คเณศจตุรถี วันเกิดพระคเณศ.” Happen Thai 03 : 14-15.
 • ________. (2547). “ความเข้าใจเรื่องโยคะ.” ใกล้หมอ 28, 8 : 94-97.

ผลงานสร้างสรรค์

 • ศรีหริทาส(นามแฝง)(แปล). “วิมุกโตทัย : บทสวดสรรเสริญพระศิวะ สันสกฤตไทย.” กรุงเทพฯ : มิตรไทย, 2550.