ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา

Assistant Professor

KOMSAN KIRIWONGWATTANA, Ph.D.

หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์

lukhnu@hotmail.com

วุฒิการศึกษา

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

 • ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปฐพีวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2560)
 • Post Graduate Diploma (Remote Sensing and Geographic Information System) Indian Institute of Remote Sensing, CSSTEAP, INDIA (2555)
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2551)
 • อักกษรศาสตร์บัณฑิต (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546)

คุณวุฒิอื่นๆ

 • International Training Course on Microwave Remote Sensing (SAR) and Its Applications. Indian Institute of Remote Sensing, CSSTEAP, INDIA (2557)
 • หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, (2557)
 • International Training Course on Open Source Geospatial Tools. Indian Institute of Remote Sensing, CSSTEAP, INDIA (2555)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ภูมิศาสตร์ดิน อุทกภูมิศาสตร์
 • การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ลักษณะพื้นพิภพ การวิเคราะห์เชิงพื้นที่
 • การแปลความหมายรูปถ่ายทางอากาศ แผนที่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การสำรวจระยะไกล
 • แบบจำลองการชะล้างพังทลายดิน แบบจำลองการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน แบบจำลองอุตุอุทกวิทยา

วิทยานิพนธ์

 • คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา. “การประเมินดินที่ได้รับผลกระทบจากเกลือด้วยลักษณะเชิงคลื่นและข้อมูลดาวเทียมแบบไฮเปอร์สเปคทรัล”. วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาปฐพีวิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560.
 • คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา. “การประยุกต์แบบจำลอง CLUE-S เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินบริเวณลุ่มน้ำแม่หยอด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่.” วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตมหาบัณฑิต สาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551.

ผลงานทางวิชาการ

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 • ความสัมพันธ์ระหว่างชีพลักษณ์ของป่าไม้กับความแห้งแล้งในลุ่มน้ำเพชรบุรี. กองทุนวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์. 2563
 • การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0. เทศบาลสมุทรสาคร. 2562
 • โครงการจัดเก็บและพัฒนาข้อมูลผลิตภัณฑ์บริการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ไปสู่ประเทศไทย 4.0. จังหวัดอุทัยธานี. 2561
 • โครงการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ไผ่ในพื้นที่จังหวัดน่าน. สำนัักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 2561
 • การประเมินผลผังเมืองสมุทรปราการ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 2561.
 • โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรีด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. ภายใต้โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนของสังคมและชุมชน ระยะที่ 3 ในแผนงานการวิจัยมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน. คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2559.
 • โครงการประเมินพื้นที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากเกลือด้วยคุณสมบัติเชิงคลื่นและข้อมูลจากดาวเทียมแบบไฮเปอร์สเปคทรั. ทุนอุดหนุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สาขาเกษตรศาสตร์. 2560
 • โครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลโครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และลุ่มน้ำแบบบูรณาการบนฐานชุมชนโดยการประยุกต์กลไกชดเชยตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศ. กระทรวงทรัพยากระรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2560
 • โครงการนวัตกรรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์: กรณีศึกษา .เมือง .เพชรบุรี. ภายใต้โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนของสังคมและชุมชน ระยะที่ 2 ในแผนงานการวิจัยมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน. คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.2558.
 • โครงการจำแนกพื้นที่ปลูกยางพารา จังหวัดยโสธรและอำนาจเจริญ. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสาสรสนเทศ (สทอภ.). 2558.
 • โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการวังผังเมืองรวมจังหวัดแพร่. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่.2558.
 • โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน: แบบจำลองความสูงเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านแผนที่และลักษณะพื้นแผ่นดิน. มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2558.
 • โครงการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบริเวณช่องทางกิ่วผาวอก อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่.2558.
 • โครงการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบริเวณช่องทางหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่.2558.
 • โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการสร้างเครือข่ายการพัฒนาชุมชนของเทศบาลนครอุดรธานีสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนด้วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. เทศบาลนครอุดรธานี. 2558
 • โครงการการออกแบบชุดสัญลักษณ์สำหรับผลิตแผนที่เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม. กองทุนส่งเสริมการวิจัยและสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2557
 • โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย. เทศบาลตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์. 2557
 • โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการจังหวัดอุทัยธานี. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2557
 • โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการจังหวัดสุโขทัย. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2557
 • โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการจังหวัดน่าน. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2557
 • โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการจังหวัดพิจิตร. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2557
 • โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการจังหวัดตรัง. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2557
 • การประยุกต์แบบจำลอง SWAT เพื่อประเมินสถานภาพของพื้นที่ลุ่มน้ำลำภาชี. กองทุนส่งเสริมการวิจัยและสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2556
 • การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภัยดินถล่มเพื่อจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม. กองทุนส่งเสริมการวิจัยและสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2556
 • การเปรียบเทียบขอบเขตลุ่มน้ำที่สร้างจากชุดข้อมูลความสูง SRTM และ ASTER-GDEM กับขอบเขตลุ่มน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ ประเทศไทย. กองทุนส่งเสริมการวิจัยและสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2556
 • โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนริมคลองแสนแสบผ่านโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. 2556
 • การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงดินถล่ม. กองทุนส่งเสริมการวิจัยและสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2555
 • การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการประเมินปริมาณน้ำไหลบ่าหน้าดิน. กองทุนส่งเสริมการวิจัยและสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2555
 • การประเมินการชะล้างพังทลายดินด้วยแบบจำลอง RUSLE ร่วมกับภูมิสารสนเทศ. กองทุนส่งเสริมการวิจัยและสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2555
 • การศึกษาปริมาณน้ำไหลบ่าผิวดินและการชะล้างพังทลายดินเพื่อการวางแผนอนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน้ำด้วยการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์: กรณีศึกษาลุ่มน้ำห้วยบ้านบ่อ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี. กองทุนส่งเสริมการวิจัยและสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2555
 • Runoff and Soil Erosion Assessment for Watershed Conservation Planning – A Case Study of Asan Watershed. Indian Institute of Remote Sensing. CSSTEAP. 2012
 • โครงการ KU-Biodiesel มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) 2554
 • โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สำคัญของประเทศไทย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2554
 • โครงการศึกษาและสำรวจเพื่อการจัดตั้งศูนย์กำจัดหรือการนำกลับมาใช้ใหม่ของเศษมูลฝอยวัสดุก่อสร้างและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงทเพมหานคร. 2554
 • โครงการรวบรวมข้อมูลพร้อมทั้งจัดเก็บพิกัดสถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กองประสานการลงทุน (กปท.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 2553
 • โครงการพัฒนาและบริหารฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการลงทุนด้านการท่องเที่ยว (ระยะที่ 2) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. 2553
 • โครงการกำหนดค่าดัชนีวัดความชุ่มชื้นของดิน (API) กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2553
 • โครงการจัดตั้งระบบ Early warning สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2553
 • โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียพื้นที่ฝั่งตะวันตกตำบลหัวหินและพื้นที่ตำบลหนองแก เทศบาลเมืองหัวหิน .ประจวบคีรีขันธ์.2553
 • โครงการศึกษาความเหมาะสมในการประกาศเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชร องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.). 2553
 • โครงการศึกษาความเหมาะสมในการประกาศเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เมืองหัวหินชะอำ และพื้นที่เชื่อมโยง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.). 2553
 • โครงการพัฒนาและบริหารฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการลงทุนด้านการท่องเที่ยว (ระยะที่ 1) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. 2552
 • โครงการจัดตั้งระบบ Early warning สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2552
 • โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลเมืองนนทบุรี. 2552
 • โครงการวางและจัดทำผังนโยบายโครงการและมาตรการ บรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำกก อิง กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย. 2551
 • โครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค กลุ่มจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา และสุราษฏร์ธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย. 2551
 • โครงการจัดตั้งระบบ Early warning สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551
 • โครงการการพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมและชุมชนเป็นศูนย์กลางบนฐานของแบบจำลองที่จากโครงการวิจัย GAME-T/GAME-C เพื่อการจัดการทรัพยากรในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืน (ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์) คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2551
 • โครงการศึกษาศักยภาพลุํมน้้าเพื่อจัดท้าแผนป้องกัน และฟื้นฟูในการบรรเทาความเสียหายพื้นที่ประสบภัยน้้าทํวมฉับพลันและดินถล่ม : กรณีศึกษาพื้นที่ลุํมน้้าห๎วยน้้าริด อ้าเภอทําปลา จังหวัดอุตรดิตถ์. คระกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2550

บทความวิชาการ

บทความวิชาการตีพิมพ์ระดับชาติ

 • ชุลีพร สุระป้อม และคมสัน คีรีวงศ์วัฒนา (2559) การวิเคราะห์พื้นที่อ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำลำภาชี. วารสารวิชาการ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคมเมษายน 2559). หน้าที่ 38-49.
 • สราวุท ตันณีกุล, คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา (2562) การออกแบบชุดสัญลักษณ์สำหรับผลิตแผนที่เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม. ศิลปากรวิจัยครั้งที่ 11. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม. 13 มิถุนายน 2562 – 14 มิถุนายน 2562. หน้าที่ 10-20.
 • คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา, เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, เอิบ เขียวรื่นรมณ์, และ สุมิตรา วัฒนา. (2561). การประเมินสมบัติดินบางประการด้วยสถิติเชิงพื้นที่ในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยลำพังชู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุรทหารลาดกระบัง. ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (มกราคมเมษายน 2561) (TCI กลุ่ม 1)
 • คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา. (2559). การศึกษาปริมาณน้ำไหลบ่าหน้าดินและอัตราการชะล้างพังทลายดินเพื่อวางแผนอนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ. วารสาร Veridian E-Journal, Science and Technology Silpakorn University. ปีที่ 3. ฉบับที่ 5. (พฤศจิกายนธันวาคม 2559) : 1-13 (TCI กลุ่ม 2)
 • คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา. (2559). การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมกับแบบจำลอง Morgan – Morgan – Finney เพื่อการคาดการณ์อัตราการชะล้างพังทลายดินในพื้นที่ลุ่มน้ำภูเขา. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 6. เล่มที่ 1. (มกราคมมิถุนายน 2559) : 199-211 (TCI กลุ่ม 1)
 • กมลพร อุปการแก้ว และคมสัน คีรีวงศ์วัฒนา. (2558) การประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำด้วยเทคนิคการสำรวจจากระยะไกล. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 “เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชาติปี 2558 (TechCon 2015). คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร.
 • ชุลีพร สุระป้อม และคมสัน คีรีวงศ์วัฒนา. (2558) การวิเคราะห์พื้นที่อ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำลำภาชี. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 “เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชาติปี 2558 (TechCon 2015). คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร.
 • พิชัย นาคปฐม และคมสัน คีรีวงศ์วัฒนา. (2558) การประเมินผลกระทบและการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลบางเลน จังหวัดนครปฐม. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 “เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชาติปี 2558 (TechCon 2015). คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร.
 • คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา, ชัชชัย ตันตสิรินทร์, วันชัย อรุณประภารัตน์. (2557) การประยุกต์แบบจำลอง CLUE-S เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่หยอด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่. การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 4. คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • ประภาวดี ศรีสุนทร และคมสัน คีรีวงศ์วัฒนา. (2557) การเปรียบเทียบขอบเขตลุ่มน้ำที่สร้างจากชุดข้อมูลความสูง SRTM และ ASTER-GDEM กับขอบเขตลุ่มน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ ประเทศไทย. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2557.
 • วรเมธ เมธารัตนารักษ์ และคมสัน คีรีวงศ์วัฒนา. (2557) การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภัยดินถล่มเพื่อจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2557.
 • พงศ์ไพบูลย์ ตุลารักษ์ และคมสัน คีรีวงศ์วัฒนา. (2557) การประยุกต์แบบจำลอง SWAT เพื่อประเมินสถานภาพของพื้นที่ลุ่ม: กรณีศึกษาลุ่มน้ำลำภาชี. การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
 • คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา และ S.P. Aggarwal. (2556) บูรณาการระบบภูมิสารสนเทศกับแบบจำลอง MMF และ NRCS-CN เพื่อคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลบ่าและอัตราการชะล้างพังทลายดิน ลุ่มน้ำอัสซาน ประเทศอินเดีย. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556.
 • หิรัญปกรณ์ ปลื้มมะลัง และคมสัน คีรีวงศ์วัฒนา. (2556) การประเมินการชะล้างพังทลายดินด้วยแบบจำลอง RUSLE ร่วมกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ. การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • พิราวรรณ จานิมิตร และคมสัน คีรีวงศ์วัฒนา. (2556) การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการประเมินน้ำไหลบ่าหน้าดิน. การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • สุทัศน์ ทองเงิน และคมสัน คีรีวงศ์วัฒนา. (2556) การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มด้วยเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.

บทความวิชาการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

 • Kiriwongwattana, K. (2018). Impacts of Land Use and Land Cover Change on Runoff and Soil Erosion in Small Watershed. The 2nd Sirindhorn Conference on Geo-informatics (2018). Centra by Centara Government Complex Hotel & Convention Centre, Bangkok Thailand. 1 February 2018 – 2 February 2018. pages 83-91.
 • Phumkokrux, S., Phumkokrux, N., Kiriwongwattana, K., O-In, S., Abdulkade, A., & Muenratch, P. (2019). Development of Geographic Information System and Database Program for Supporting the Application of Payment for Ecosystem Services Mechanisms Occurs in the Local Area of Thailand. Journal of Advances in Information Technology, 10(3), 199-122.
 • Somkid Phumkokrux, Nutthakarn Phumkokrux, Komsan Kiriwongwattana, Supharerk O-In, Akirat Abdulkade, Preeyaporn Muenratch and Arisa Jirasirichote. (2019). Development of GIS and Database Program on Website for Concerned Government Office for Environmental Management under PES and BioCarbon Concepts. 6th International Conference on Environmental Systems Research (ICESR 2019), Melbourne, Australia, December 18-20.
 • K.Kiriwongwattana. (2015). Soil Erosion Assessment Using MMF Model and Geo-information in Small Watershed. International Conference on Science and Technology 2015 (TICST 2015) Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand.
 • K.Kiriwongwattana. (2014) Site Suitable Locating for Check Dam in Small Watershed using Geographic Information System. 6th International Science, Social Sciences, Engineering and Energy Conference. Prajaktra Design Hotel, Udon Thani, Thailand.
 • K.Kiriwongwattana and Pirawan Janimit. (2013) Rainfall-Runoff Ratio of Small Watershed Study using NRCS-CN and Geo-informatics. 5th International Science, Social Science, Engineering and  Energy Conference. Pavilion Rim Kwai Resor, Kanchanaburi, Thailand.
 • Komsan Kiriwongwattana and S.P. Aggarwal. (2013) Runoff Assessment using Geo-Informatics Technique. The 3rd National and International SMARTS Conference. Nakhon Pathom Rajabhat University.
 • K.Kiriwongwattana and S.P.Aggarwal. (2012) Runoff and Soil Erosion Assessment for Watershed Conservation Planning- A Case Study of Asan Watershed. 4th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference.  Cha-Am Hotel, Petchburi, Thailand.
 • Vaibhav Garg, Ampha Khwanchanok, Prasun K. Gupta, S.P. Aggarwal, Komsan Kiriwongwattana, Praveen K.Thakur and Bhaskar R. Nikam. (2012) Urbanisation Effect on Hydrological Response: A Case Study of Asan River Watershed, India. Journal of Environment and Earth Science. ISSN 2224-3216 (Paper) ISSN 2225-0948 (Online). Vol 2, No.9

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน

 • คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา. “เอกสารคำสอนรายวิชา รายวิชา 416277 ภูมิศาสตร์ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย.” ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2562. (อัดสำเนา)
 • คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา. “เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 416 222 แผนที่และการวางแผนการใช้ประโยชน์จากแผนที่.” ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559. (อัดสำเนา)