นายโกวิทย์ หลำชุ่ม

นักเทคโนโลยีสารสนเทศชำนาญการ

เบอร์ภายใน 205556

หน้าที่รับผิดชอบ

  • ให้บริการจัดเตรียม ให้คำแนะนำและแก้ไข ซ่อมบำรุงรักษา โสตทัศนูปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ที่ติดตั้งในห้องและแบบเคลื่อนย้าย โปรแกรมที่ใช้ในการเรียนการสอนประจำห้องเรียน ประจำห้องเรียน ชั้น 2-3 ชั้น 4-6 (ฝั่งทิศตะวันออก) ห้องประชุม ประจำอาคาร 50 ปี
  • ให้บริการยืมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ไปใช้งานนอกสถานที่
  • ให้บริการบันทึกภาพ เสียง และวิดิทัศน์กิจกรรม โครงการของคณะอักษรศาสตร์
  • ดูแลระบบกล้องวงจรปิดประจำอาคาร 50 ปี
  • บริการผลิตสื่อการเรียนการสอน (E-learning)
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย