อาจารย์ ดร.กฤษฎา ศุภกิจไพศาล

Instructor

KRISSADA SUPAKITPAISAN, Ph.D.

viwepy_py@hotmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี: สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท: พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาเอก: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานโยบายสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความถนัด/ สนใจเป็นพิเศษทางวิชาการ

 • การจัดสวัสดิการสังคม
 • การจัดสวัสดิการชุมชน
 • การจัดการทรัพยากรส่วนรวมโดยชุมชน
 • การพัฒนาทุนทางสังคมในชุมชน
 • การสร้างความเป็นธรรมในชุมชน
 • การพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับชุมชน

ผลงานวิจัย

 • งานวิจัย เรื่อง กระบวนการจัดการตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา: กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 • งานวิจัย เรื่อง วิเคราะห์โครงสร้างการผลิตซ้ำในการกระจายทรัพยากรเพื่อความเป็นธรรมแก่สมาชิกกองทุน กรณีศึกษา: กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
 • งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแนวคิดทุนทางสังคมและแนวคิดความเป็นธรรมในการจัดสวัสดิการชุมชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต: กรณีศึกษาบ้านใหม่ไทยพัฒนา ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ประสบการณ์ในด้านงานวิชาการ

บทความวิจัย
 • การนำเสนอบทความ เรื่อง กระบวนการจัดการตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา: กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้เวทีสัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และพัฒนาชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์
 • การนำเสนอบทความ เรื่อง วิเคราะห์โครงสร้างการผลิตซ้ำในการกระจายทรัพยากรเพื่อความเป็นธรรมแก่สมาชิกกองทุน กรณีศึกษา: กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้เวทีสัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์
บทความวิชาการ
 • การนำเสนอบทความ เรื่อง การพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมที่มีความเป็นธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ ภายใต้เวทีสัมมนาผลงานวิชาการในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 66 ปี วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์
 • การตีพิมพ์บทความ เรื่อง กระบวนทัศน์การจัดสวัสดิการชุมชนภายใต้แนวคิดทุนทางสังคมในเชิงอุดมคติ ในวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 31 ในฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (วารสาร ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)
 • การนำเสนอบทความ เรื่อง กรอบแนวคิดการจัดสวัสดิการชุมชนภายใต้แนวคิดความเป็นธรรมในเชิงอุดมคติ ภายใต้เวทีสัมมนาผลงานวิชาการในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 70 ปี วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
การฝึกภาคปฏิบัติ
 • การฝึกภาคปฏิบัติ 1 (ระดับปริญญาตรี) ณ สำนักการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
 • การฝึกภาพปฏิบัติ 2 (ระดับปริญญาตรี) ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสำนักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
 • การฝึกภาคปฏิบัติ (ระดับปริญญาโท) ณ กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
อื่นๆ
 • วิทยากรกระบวนการในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน ของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมไมด้า โฮเทล งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
 • วิทยากรกระบวนการในโครงการขอทานบอกที แชร์ที่ขอทาน (Cheer to Share) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • วิทยากรโครงการ Social Work Chula Model: Skill Specialty-Unity ฝ่ายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ บ้านทะเลสีครีม รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
 • วิทยากรกระบวนการในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำยุทธศาสตร์คุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
 • วิทยากรกระบวนการในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำยุทธศาสตร์ควบคุมการขอทาน ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ตามโครงการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนงานพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมอินทรา รีเจ้นท์ กรุงเทพมหานคร
 • วิทยากรกระบวนการในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1 ปี การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมอินทรา รีเจ้นท์ กรุงเทพมหานคร
 • วิทยากรกระบวนการภายใต้โครงการจัดทำแนวทางการพัฒนาระบบการจ้างงานและการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการในประเทศไทย โดยสำนักวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
 • วิทยากรกระบวนการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2563-2567 ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
 • วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ สวัสดิการชุมชน ให้กับนักศึกษาหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในรายวิชา สค. 236 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในชุมชนและท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยเป็นการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
 • วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ สวัสดิการชุมชน ให้กับนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเป็นการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
 • พิธีกรประจำห้องย่อยที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันในวิถีชีวิตใหม่ด้วยการจัดการความรู้และการจัดสวัสดิการชุมชน ในงานสัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์
 • วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ แนวคิดทฤษฎีการพัฒนา ให้กับนักศึกษาหลักสูตร สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในรายวิชา พช. 311 แนวคิดและกระบวนการพัฒนาชุมชน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้อง สค.309 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565
 • วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ ความเชื่อมโยงของระบบสวัสดิการสังคมกับแนวคิดการจัดสวัสดิการชุมชน ให้กับนักศึกษาหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในรายวิชา สค. 236 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในชุมชนและท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้อง SC3-M16 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565