ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ ทัศนบรรจง

Assistant Professor

KRITSANAPHONG THATSANABANJONG, Ph.D.

วุฒิการศึกษา

  • ศิลปกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต (-) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2560)
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดุริยางค์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)
  • ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดุริยางค์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550)