ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชัย วาสนานิกรกุลชัย

Assistant Professor

LERTCHAI WASANANIKORNKULCHAI

หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

วุฒิการศึกษา

  • Master of Science (Information management and Preservation) University of Glasgow (2012)
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี (2546)
  • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

  • เลิศชัย วาสนานิกรกุลชัย. (2549). “โครงการพัฒนาฐานข้อมูลตารางสอนของคณะอักษรศาสตร์.” นครปฐม, ทุนอุดหนุน การวิจัยคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ 2548.
  • เลิศชัย วาสนานิกรกุลชัย และคณะ. “โครงการศึกษาสถานภาพและพัฒนาฐานข้อมูลผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะสำหรับเด็กและเยาวชนได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี .. 2551 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลงานวิจัยในลักษณะอื่น

บทความทางวิชาการ

  • เลิศชัย วาสนานิกรกุลชัย. “บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 27, 2 (ธันวาคม 2549-พฤษภาคม 2550) : 26-43.
  • _________________. “ฐานข้อมูล ฐานความรู้.” ลานจันทร์ 9-12, 1-2 (2547-2550) : 1-8.