นางมณี เผือกหอม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

เบอร์ภายใน 205546

หน้าที่รับผิดชอบ

  • งานวิเทศสัมพันธ์ของคณะอักษรศาสตร์ ประสานงานและดูแลด้านความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศและหน่วยงานภายในประเทศ
  • การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งบริหารของคณะอักษรศาสตร์
  • การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชา
  • การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  • การเชิญวิทยากร
  • การจัดของที่ระลึก พวงหรีด กระเช้าผลไม้ ช่อดอกไม้ การเยี่ยมชม ดูงาน กิจกรรมพิเศษ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย