อาจารย์มนทรัตม์ พิทักษ์

Instructor

Montarat Pitak

วุฒิการศึกษา

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2542)
  • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • เสียงและระบบเสียง

วิทยานิพนธ์

  • มนทรัตม์  พิทักษ์. “การวิเคราะห์ลักษะการจัดรูปแบบทางสัทวิทยาของแบบเรียนภาษาไทยสำหรับเด็กเริ่มเรียนในช่วง ..2480-2520.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

บทความทางวิชาการ

ระดับชาติ

  • มนทรัตม์ พิทักษ์. (2559). “ลักษณะการจัดลำดับทางเสียงของแบบฝึกอ่านในหนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1”.” ใน รายงานรวมบทความวิจัยและสร้างสรรค์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ ระดับชาติและนานาชาติศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9: บูรณาการศาสตร์และศิลป์. 159-166, สถาบันวิจัยและ พัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 11-21 .. 2559. จังหวัดนครปฐม.