ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์ อิทธิพงษ์

Assistant Professor

MUTJARIN ITTIPHONG

วุฒิการศึกษา

 • M.A. Theatre Arts (Performance Study),Goldsmiths College, University of London, UK. (2001)
 • อ.บ.(นาฏศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร. (2539)
 • THBC Beauty Specialist The London school of Beauty and Make-up, London Esthetic ,UK. (2002)
 • BTEC Foundation of Art and Design (Scenography) Central Saint Martin College of Art and Design, London Institute, UK. (1998)

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์. (2566). ภาพรวมมรดกทางด้านศิลปะการแสดง : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม.นครปฐม, ทุนอุดหนุนการวิจัยและงาน สร้างสรรค์ จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565.
 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์. (2565). ศิลปะการแสดงร่วมสมัย “ดร.ลูกทุ่ง”. นครปฐม, ทุนอุดหนุนการวิจัยและงาน สร้างสรรค์ จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563.
 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์, ปวริส มินา และณัฐภรณ์ สถิตวราทร. (2565). ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัย “นันโทปนันทะ“. นครปฐม, ทุนอุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565.
 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์. (2565). โครงการนวัตกรรมประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learnning) ในการจัดการเรียนการสอน กรณีศึกษา รายวิชา 430224-60 การละครตะวันออก. นครปฐม, ทุนโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ 2564.
 • ปวริส มินา และคณะ. (2564). ศิลปะการแสดงร่วมสมัย “สะใภ้แหม่ม”. นครปฐม, ทุนอุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562.
 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์. (2562). โครงการนวัตกรรมการเรียนการสอนโดยผู้เรียนใช้การวิจัย (Research-Based Learning (RBL)) กรณีศึกษารายวิชา 430211 ละครเชคสเปียร์ (Shakespearean Drama). นครปฐม, ทุนโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ 2562.
 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์. (2561). โครงการนวัตกรรมการเรียนการสอน นวัตกรรมการออกแบบสื่อสร้างสรรค์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน สำหรับรายวิชา 450121-54 และ 450128-59 ศิลปะการแสดงเอเชียร่วม สมัย. นครปฐม, ทุนโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ 2560.
 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์. (2561). ศิลปะการแสดงร่วมสมัยมโนห์รา”. นครปฐม, ทุนอุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560.
 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์. (2560). โครงการนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อการสร้างสรรค์ งานทางศิลปะการแสดง สำหรับรายวิชา 430217 การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายสำหรับศิลปะการแสดง. นครปฐม, ทุนโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ 2559.
 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์ และคณะ. (2559). “การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : การฟื้นสำนึกท้องถิ่นด้วยกระบวนการทางศิลปะ การแสดงร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : พื้นที่ศึกษาวัดท่า ไชยศิริ .สมอพลือ .บ้านลาด .เพชรบุรี”. นครปฐม, ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ (วช.) สมทบร่วมกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะอักษรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559.
 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์. (2559). “ศิลปะการแสดงร่วมสมัยพระมหาชนก”. นครปฐม, ทุนอุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559.
 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์. (2558). “นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางการละคร กรณีศึกษา รายวิชา 430 201 การแสดงเบื้องต้น (Basic Acting)” นครปฐม, ทุนโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ 2558
 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์. (2558). “โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้โดยการใช้ ทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง (Constructivism) กรณีศึกษา รายวิชา 430 201 การแสดงเบื้องต้น (Basic Acting)” นครปฐม, ทุนโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ 2558.
 • ณัฏฐิญา ค้าผล และคณะ. (2558). การใช้ผู้ป่วยจำลองในการเรียนการสื่อสารของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ Use of a Standardized Patient to a Communication Course for Pharmacy Students. กรุงเทพฯ, ได้รับทุน สนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยศิลปากร, ผู้ร่วมวิจัย.
 • อโนทัย นิติพล และคณะ. (2557).  โครงการวิจัยสร้างสรรค์สื่อผสมฤๅษีดัดตนศิลปะบูรณาการกับการตีความมรดกความทรงจำของโลกผ่านงานประพันธ์ดนตรี ศิลปะ การแสดงและสื่อร่วมสมัย “Rusiedotton” New Interpretation Through Contemporary Music Theatre and Multiple Art forms. กรุงเทพฯ, ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์ สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว และสราวุท ตันณีกุล. (2556). “ละครร่วมสมัยเรื่องน้ำใสใจจริง 2556” ผลงาน สร้างสรรค์ผ่านการบูรณาการทางศิลปะการแสดงร่วมสมัย ดนตรี และทัศนศิลป์.” นครปฐม, ทุนอุดหนุนการวิจัย จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ 2556.

บทความวิจัย

 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์. (2562). การพัฒนางานวรรณกรรมสู่บทละครร่วมสมัย กรณีศึกษาศิลปะการแสดงร่วมสมัย “มโนราห์”. Journal of Korean Association of Thai Studies Vol 2019 Issue 25 No.2 (February 2019): 123-150.
 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์. (2556). “ละครเวทีร่วมสมัยทุติยะวิเศษกรณีศึกษาการบูรณาการผลงานวรรณกรรมสู่บทละครเวทีร่วม สมัย.” วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 5, 2 (.. – .. 2556). ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

Proceedings

ระดับชาติ

 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์, ปวริส มินา และณัฐภรณ์ สถิตวราทร. (2566). ภาพรวมมรดกทางด้านศิลปะการแสดง : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ SMARTS ครั้งที่ 12. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 23 มิถุนายน 66 : 151 – 159.
 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์. (2566). นวัตกรรมการประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) และกระบวนการทางการละครในการจัดการเรียนการสอน กรณีศึกษารายวิชา 430224 – 60 การละครตะวันออก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 7 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3. ณ โรงแรม มิตร์ บีช โฮเทล, 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 : 126 – 139.
 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์, ปวริส มินา และณัฐภรณ์ สถิตวราทร. (2566). ภาพรวมมรดกทางด้านศิลปะการแสดง : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ SMARTS ครั้งที่ 12. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 23 มิถุนายน 66 : 151 – 159.
  มุจรินทร์ อิทธิพงษ์. (2566). นวัตกรรมการประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) และกระบวนการทางการละครในการจัดการเรียนการสอน กรณีศึกษารายวิชา 430224 – 60 การละครตะวันออก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 7 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3. ณ โรงแรม มิตร์ บีช โฮเทล, 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 : 126 – 139.
 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์. (2565). ศิลปะการแสดงร่วมสมัย “ดร.ลูกทุ่ง“. ในรายงานสืบเนื่องจากการนำเสนอผลงานวิชาการด้านงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัยะดับชาติ ครั้งที่ 2. ออนไลน์, 20 พฤษภาคม 2565 : 35.
 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์. (2565). นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยผู้เรียนใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research – Based Learning (RBL)) กรณีศึกษารายวิชา 430211 ละครเชคสเปียร์ (Shakespearean Drama). ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการโครงการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11. ณ มหาวิทยาลัยพะเยา/ออนไลน์, 25 – 28 มกราคม 2565 : 2162 – 2174.
 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์. (2564). ศิลปะการแสดงร่วมสมัย “สะใภ้แหม่ม”. ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 10th National and International Conference on Administration and Management (NICAM). Online / โรงเรียนเสนาธิการทหารบก, 27 กันยายน 2564.
 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์. (2562). นวัตกรรมการออกแบบสื่อสร้างสรรค์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน สำหรับรายวิชา 450121-54 และ 450128-59 ศิลปะการแสดงเอเชียร่วมสมัย. ในรวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, 12-13 กรกฎาคม 2562.
 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์. (2559). “โครงการนวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อการสร้างสรรค์งานทาง ศิลปะการแสดง สำหรับรายวิชา 430217 การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายสำหรับศิลปะการแสดง.” ใน รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7. คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 30 มิ.. 2560: 215-226.
 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์. (2559). “น้ำใสใจจริง.” ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติ และนานาชาติศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์“. มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่า พระ. 24-26 มี.. 2557.
 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์. (2558). ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัยแม่ดอกพุดซ้อน”. ใน หนังสือประมวลผลการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ระดับชาติศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์”, 12-13 กุมภาพันธ์ 2558. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์. (2557). ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัยน้ำใสใจจริง”. ใน หนังสือประมวลผลการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์”, 24-26 มีนาคม 2557. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์. (2556). ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัยทุติยะวิเศษ”. ใน หนังสือประมวลผลการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์”, 16-18 มกราคม 2556. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์. (2556). ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัยย่าเหล”. ใน หนังสือประมวลผลการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติเทศกาลดนตรีและการแสดงนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 7”, 20 พฤศจิกายน 2556. ชลบุรี.

ระดับนานาชาติ

 • Ittiphong, Mutjarin. (2023). The Integration of the Literature and Performing Arts; The Case Study of “Dr.Looktung”. In the proceedings of WEI Vienna International Academic Conference on Education, Humanities, and Social Sciences (WEI-EHSS-Vienna 2023) , 25 – 27 April, 2023. Page 6 – 13.
 • Ittiphong, Mutjarin. (2022). Creating the Contemporary Performing Arts with an Implementation of Acting Techniques Integration: A Case Study of the Contemporary Performing Arts “Return to the Spirit”. The Kyoto Conference on Arts, Media & Culture (KAMC2022). , 23 November 2022. Page 13 – 19.
 • Ittiphong, Mutjarin., Mina, Pawaris., and Sathitwarathorn, Nattaporn. (2022). “Nandopananda” Process of Performance Rehearsal for The Creation of Contemporary Performing Art”. The Barcelona Conference on Arts, Media & Culture (BAMC2022). 25 November, 2022. Page 67-73.
 • Ittiphong, Mutjarin. (2019). The Development of Creative Economy: the Renewal of Local Consciousness via the Contemporary Performing Arts Processes in order to Support the Participation of Community in Cultural Tourism Management : the Study Area; Watthachisiri, T.Samophlue, A. Ban Lad, Phetchaburi. In the proceedings of Cultural Studie’19. Nippon Hotel, Turkey, 29 March,2019.
 • Ittiphong, Mutjarin. (2018). The Adaptation of Literature to the Play for the Contemporary Performing Arts: the Case Study of “Manohra” . In the proceedings of The International Conference Commemorating the 60th Anniversary of Korea-Thailand Diplomatic Relations. “60 Years of Friendship – A New Horizon of Academic Cooperation for Mutual Prosperity”, Hankuk University of Foreign Studies, South Korea, October 27, 2018.
 • Ittiphong, Mutjarin. (2017). The Development of Performing Arts Heritage in Thailand; A Case Study of Thai Traditional Theatre to the Contemporary Performing Arts. In the proceedings of The 8th International Conference on Language, Innovation, Culture & Education (ICLICE) 2017, The Cumberland, U.K., October 16 – 17, 2017.
 • Ittiphong, Mutjarin. (2017). The Analysis of History, Story and Narrative: A Case Study of Contemporary Performing Arts, “Jao Jan Phom Hom: Nirat Phrathat In-Khwaen”. In the proceedings of the Asian Conference on Arts and Humanities 2017. IAFOR, the Art Center Kobe, Japan, 30 March – 2 April, 2017.
 • Ittiphong, Mutjarin. (2016). การดัดแปลงทศชาติชาดกในพระไตรปิฎก เรื่องพระมหาชนกสู่ศิลปะการแสดงร่วมสมัย. In the proceedings of international Conference commemorating the 50th Anniversary of the Department of Thai, Hankuk University of Foreign Studies, South Korea, October 27, 2016.
 • Ittiphong, Mutjarin. (2016). The Reflection of Justice in Performing Art ; A Case Study of Contemporary Performing Art “Mae-Dok-BhuSom”. In the proceedings the Asian Conference on Arts and Humanities (ACAH 2016), The Art Center of Kobe, Japan, 7-11 April 2016.
 • Ittiphong, Mutjarin. (2016). The Power of the Interaction between Meditations and Breathing Techniques in Performing Art Practices; A Case Study of Contemporary Performing Arts “Rua-See-Dad-Thon. ใน รายงานรวมบทความวิจัยและสร้างสรรค์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ ระดับชาติและนานาชาติศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9: บูรณาการศาสตร์และศิลป์“, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ และหอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 11-21 .. 2559: OE-32.
 • Ittiphong, Mutjarin. (2015). The Development of Innovation in Learning Management Project: Use of a Theatre Student to Perform as a Standardized Patient to a Communication Course for Pharmacy Students. In the proceedings of ISER 12th International Conference, Pattaya, Thailand, November 22, 2015.
 • Ittiphong, Mutjarin. (2015). The Development of Innovation in Education Management Project by Using the Constructivism Theory: a Case Study of 430 201 Basic Acting Course. In the proceedings of ISER 12th International Conference, Pattaya, Thailand, November 22, 2015.
 • Ittiphong, Mutjarin. (2014). Cultural and Performing Arts Participation for Sustainable Tourism Management : A Case Study of The 119 Years Market Chetsamian, Ratchaburi. In the proceeding of ICSTM 2014: XII International Conference on Sustainable Tourism Management, Kyoto, Japan. 13-14 November 2014.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

บทความทางวิชาการ

ระดับชาติ

 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์. (2564). อุปรากรจีน (งิ้ว) : สถานภาพหลังม่านไม้ไผ่สู่บทบาทใหม่ในโลกทุนนิยม. ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปกรรมวิจัย” ประจำปี 2564 (ART INTERGRATION ศิลป์ข้ามศาสตร์). Online, 20 – 21 สิงหาคม 2564.
 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์. (2559). “งานวิจัยสร้างสรรค์เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนศิลปะการแสดงร่วมสมัย กรณีศึกษาเพลง ตลกตุ๊กแก.” ใน รายงานรวมบทความวิจัยและสร้างสรรค์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและ สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9: บูรณาการศาสตร์และศิลป์, ศูนย์ ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และหอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 11-21 .. 2559: C26-28.
 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์. (2559). “การดัดแปลงพระราชนิพนธ์บทละครพูดในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องคดีสําคัญสู่บทละครร่วมสมัย.” วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 8, 1 (.. – มิ.. 2559). ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2.
 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์. (2558). “ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ เรื่อง ศิลปะการแสดงร่วมสมัยแม่ดอกพุดซ้อน”.” ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8: บูรณาการศาสตร์และศิลป์, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระ เกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 12 -13 .. 2558.
 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์. (2557). “โน: ความหมายใต้หน้ากาก.” ใน รวมบทความวิจัยของการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 4 : อัตลักษณ์แห่งเอเชีย 2014, คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 7 .. 2557.
 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์. (2556). “ละครเวทีร่วมสมัยทุติยวิเศษเนื่องใน 100 ปี ชาตกาล .มล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ.” ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติศิลปากรวิจัยและ สร้างสรรค์ ครั้งที่ 6: บูรณาการศาสตร์และศิลป์, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระ เกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 16 – 18 .. 2556.

ระดับนานาชาติ

 • Ittiphong, Mutjarin. (2017). “The Analysis of History, Story and Narrative: A Case Study of Contemporary Performing Arts, “Jao Jan Phom Hom: Nirat Phrathat In-Khwaen”.” In the proceedings of the Asian Conference on Arts and Humanities 2017. IAFOR, the Art Center Kobe, Japan, 30 March – 2 April, 2017.
 • Ittiphong, Mutjarin. (2016). “The Reflection of Justice in Performing Art ; A Case Study of Contemporary Performing Art “Mae-Dok-BhuSom”.” In the proceedings the Asian Conference on Arts and Humanities (ACAH 2016), The Art Center of Kobe, Japan, 7-11 April 2016.
 • Ittiphong, Mutjarin. (2014). “Cultural and Performing Arts Participation for Sustainable Tourism Management : A Case Study of The 119 Years Market Chetsamian, Ratchaburi.” In the proceeding of ICSTM 2014: XII International Conference on Sustainable Tourism Management, Kyoto, Japan. 13-14 November 2014.

ผลงานสร้างสรรค์

 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์. (2565). ศิลปะการแสดงร่วมสมัย “ดร.ลูกทุ่ง”. [ศิลปะการแสดง]. จัดการแสดงเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2565. ออนไลน์.
 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์, ปวริส มินา และณัฐภรณ์ สถิตวราทร. (2565). ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัย “นันโทปนันทะ”. [ศิลปะการแสดง]. จัดการแสดงเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ โรงละครทรงพล คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์.
 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์. (2563). ศิลปะการแสดงร่วมสมัย “Return to the Spirit”. [ศิลปะการแสดง]. จัดแสดงเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์.
 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์. (2561). ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัยสะใภ้แหม่ม. [ศิลปะการแสดง]. จัดแสดงเมื่อวันที่ 12 เมษายน .. 2562 มหาวิทยาลัยฮันกุ๊ก ภาษาและกิจการต่างประเทศ (HUFS), สาธารณรัฐเกาหลี.
 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์. (2561). ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัยมโนห์ราเดินทาง. [ศิลปะการแสดง]. จัดแสดงเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม .. 2561 ห้องประชุมโอบามา มหาวิทยาลัยฮันกุ๊ก ภาษาและ กิจการต่างประเทศ (HUFS), สาธารณรัฐเกาหลี.
 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์. (2561). ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัยสนามจันทรา วชิรานุวัฒน์.[ศิลปะการแสดง]. จัดแสดงเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ .. 2561 ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์.
 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์. (2561). ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัยน้ำใสใจจริง. [ศิลปะการแสดง]. จัดแสดงเมื่อวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ .. 2561 โรงละครทรงพล (D.D. Audotorium) คณะ อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์.
 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์. (2560). ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัย “Thutiyawiset” [ศิลปะการแสดง]. จัดแสดงเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน .. 2560 สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร.
 • มุจรินทร์  อิทธิพงษ์.  (2559).  ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัยพระมหาชนก [ศิลปะการแสดง]. จัดแสดงเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม .. 2559   ห้องประชุมโอบามา มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ (Hankuk University of Foreign Studies)  สาธารณรัฐเกาหลี.
 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์. (2559).  ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัยทุติยะวิเศษ (English Version) [ศิลปะการแสดง]. จัดแสดงเมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม .. 2559   อาคารวชิรมงกุฏ  คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์.
 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์. (2559).  ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัยธรรมจักรา [ศิลปะการแสดง]. จัดการแสดงเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ .. 2559 โรงละครทรงพล (D.D. Audotorium)  คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์.
 • ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์ มุจรินทร์ อิทธิพงษ์ และปวริส มินา. (2558). การแสดงศิลปะร่วมสมัยฤาษีดัดตน“.” จัดการแสดง งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2015), โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวน ชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ด กรุงเทพฯ, 16-20 .. 2558.
 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์. (2557). ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัยฤาษีดัดตน. จัดการแสดง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา รามราชวรวิหาร, 1 – 6 พฤศจิกายน 2557.
 • ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์ และคณะ. (2557). ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัยสื่อผสมฤๅษีดัดตน”. ” จัดการแสดง ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนา, 30 เม.. 2557.
 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์. (2557). ศิลปะการแสดงร่วมสมัยแม่ดอกพุดซ้อน”.” จัดการแสดง โรงละครทรงพล อาคารวชิรมงกุฎ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ และภัธทรา  โต๊ะบุรินทร์,  (2557). ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัยสื่อผสมฤๅษีดัดตน [ศิลปะการแสดง]. จัดการแสดงเมื่อวันที่ 30 เมษายน .. 2557   ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนา.
 • มุจรินทร์  อิทธิพงษ์.  (2557).  ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัยแม่ดอกพุดซ้อน[ศิลปะการแสดง]. จัดการแสดงเมื่อวันที่ 25-27 สิงหาคม .. 2557 โรงละครทรงพล (D.D. Audotorium)  คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์.
 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์. (2557). ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัยฤาษีดัดตน [ศิลปะการแสดง]. จัดการแสดงเมื่อวันที่ 1-6 พฤศจิกายน .. 2557 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร.
 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์. (2556). ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัยย่าเหล [ศิลปะการแสดง]. จัดการแสดงเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม .. 2556 สวนศิลป์บ้านดิน .เมือง .ราชบุรี, จัดแสดงเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม .. 2556 ME DANCE กรุงเทพมหานคร.
 • มุจรินทร์ อิทธิพงษ์. (2556). ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัย “Nam Sai Jai Jing” [ศิลปะการแสดง]. จัดการแสดงเมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม .. 2556 โรงละครทรงพล (D.D. Audotorium) คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์.

อื่นๆ

 • หนังสือ The Contemporary Playwright“Thutiyawiset”  หมายเลข ISBN 978 – 616 – 468 – 777 – 6
 • หนังสือศิลปะการแสดงร่วมสมัยทุติยวิเศษ”  หมายเลข ISBN 978 – 974 – 641 – 599 – 6