อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์

Instructor

NANTAWAN SUNTHORNPARASATHIT, Ph.D.

sunthonoara_n@su.ac.th

วุฒิการศึกษา

 • อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2560)
 • อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)
 • อ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • วรรณกรรมร่วมสมัย

วิทยานิพนธ์

 • นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์. (2547). “เรื่องสั้นบันทึกเหตุการณ์ทางการเมือง 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519.” วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์. (2559). “การนำเสนอภาพแทนความตายในเรื่องสั้นไทยร่วมสมัย พ.ศ.2547-2556.” วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 • มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ และคณะ. “องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ : นายศักดิ์ชัย บำรุงพงษ์“. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2553.
 • นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์. (2562). “เรื่องเล่ากับการสร้างอัตลักษณ์ลูกเรือประมงในเรื่องเล่าชีวิตลูกเรือประมงของประชาคม ลุนาชัย” (ทุนวิจัยส่วนตัว)

ผลงานทางวิชาการ

ระดับชาติ

 • นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์. (2562). “ในกับดักของชีวิตและกลางวงล้อมของความหมาย: อัตลักษณ์และการสร้างความหมายในเรื่องเล่าชีวิตลูกเรือประมงของประชาคม ลุนาชัย.” ใน กุสุมา รักษมณี (บรรณาธิการ). หนังสือรวมบทความภาษาสรร วรรณกรรมสาร: เนื่องในวาระ 50 ปี ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. นครปฐม: ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร: 325-340.
 • นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์. (2561). “สึนามิ : แรงสั่นสะเทือนต่อโลกทัศน์เรื่องความตายในเรื่องสั้นไทย” วารสารไทยศึกษา 14, 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561): 33-60 (TCI กลุ่มที่ 1)
 • นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์. (2561). “เรื่องสั้นการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ. 2559 – 2560: หน้าที่พลเมืองหน้าที่เรื่องสั้นการเมือง” อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 40, 2 (กรกฎาคม -ธันวาคม 2561) : 123-148. (TCI กลุ่มที่ 1)
 • นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์. (2557). “เมืองกับความตายในเรื่องสั้นร่วมสมัย.” ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ ชาติ เรื่อง “Exploring the Literary World: Cities in Literature & Film” คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 19 ส.ค. 2557.
 • นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์. (2549). “3 ปี เรื่องสั้นการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า : “การตีโจทย์การเมือง” และ “การมีส่วนร่วมในประชาธิปไตย“. ใน ภาษาและวรรณกรรมสาร : ภาษาและวรรณกรรมกับสังคม, 267-296. บาหยัน อิ่มสำราญ, บรรณาธิการ. นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์. (2548). “เรื่องสั้นบันทึกเหตุการณ์เดือนตุลา : ทวิวัจน์ระหว่างประวัติศาสตร์และวรรณกรรม.” ใน เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ เรื่องเวทีวิชาการเพื่อเสนอผลงานและรายงานการวิจัยประจำปี 2548, 53 – 68. นครปฐม : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ระดับนานาชาติ

 • Nandawan Sunthornparasathit. (2010). “The Communication of the Signifier without a Signified in Phramalethethay.” In Proceedings of The International Conference on Language, Society and Culture in Asian Contexts (LSCAC). (pp. 493-501). Faculty of Humanities and Social Science Mahasarakham University.