อาจารย์เนาวรัตน์ ปฏิพัทธ์ภักดี

Instructor

NAOWARAT PATIPATPAKDEE

aj.naowarat@yahoo.com

วุฒิการศึกษา

  • ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540)
  • การศึกษาบัณทิต  (ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2529)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • การสอนภาษาอังกฤษ

วิทยานิพนธ์

  • เนาวรัตน์  ทองคำ. “A comparison of English communicative competence of Mattayom Suksa three students in schools under the jurisdiction of the Department of General Education and schools in the Expansion of Basic Education opportunity Project under the jurisdiction of the Office of the National Primary Education.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.

ผลงานวิจัย

  • บูลย์จีรา ชิรเวทย์ และเนาวรัตน์ ปฏิพัทธ์ภักดี. “การพัฒนาความสามารถทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ของครูภาษาอังกฤษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสมุทรสงคราม“. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)(งบอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 69 แห่ง) ประจำปี .. 2554.