นายนรินทร์ จันทร์ผดุง

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน 205557

หน้าที่รับผิดชอบ

  • ให้บริการจัดเตรียม ให้คำแนะนำและแก้ไข ซ่อมบำรุงรักษา โสตทัศนูปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน งานประชุม ที่ติดตั้งในห้องและแบบเคลื่อนย้าย ระบบสมาร์ทคลาสรูม ประจำห้องเรียน ห้องประชุม Ars Longa ประจำอาคาร 36 ปี และห้องเรียน ชั้น 4-6 (ฝั่งทิศตะวันตก) ประจำอาคาร 50 ปี
  • ให้บริการยืมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ไปใช้งานนอกสถานที่
  • ให้บริการบันทึกภาพ เสียง และวิดิทัศน์ การถ่ายทอดสดกิจกรรม โครงการของคณะอักษรศาสตร์
  • บริการผลิตสื่อการเรียนการสอน (E-learning)
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย