นางสาวนฤมล อุปริมพาณิช

นักเทคโนโลยีสารสนเทศชำนาญการ

เบอร์ภายใน 205593

หน้าที่รับผิดชอบ

  • การจัดการเว็บไซต์คณะอักษรศาสตร์
  • การประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารและตอบข้อคำถามผ่านสื่อต่างๆ ของคณะอักษรศาสตร์
  • ฐานข้อมูลบทความวิจัยเอเชียศึกษา
  • ระบบแสดงความประสงค์ขอเลือกสาขาวิชาเอกและวิชาโทของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะอักษรศาสตร์
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย