ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา อยู่คง

Assistant Professor

NATTAYA U-KONG

วุฒิการศึกษา

 • มานุษยวิทยามหาบัณฑิต (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • อักษรศาสตรบัณฑิต (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • มานุษยวิทยา : เพศสภาวะ (Gender) อาหาร
 • สังคมวิทยาว่าด้วยกีฬา

วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์

 • นาตยา อยู่คง. “การเปลี่ยนแปลงสถานภาพและบทบาทของลูกเขยในสังคมอีสาน.” วิทยานิพนธ์ปริญญามานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชามนุษยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542.

ผลงานทางวิชาการ

เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน

 • นาตยา อยู่คง. “เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 435 259 มานุษยวิทยาว่าด้วยอาหาร.” ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549. (อัดสำเนา)
 • ________. “เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 435 258 สังคมวิทยาว่าด้วยกีฬา.” ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550. (อัดสำเนา)
 • ________. “เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 449 105 โลกสารสนเทศ.” ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551. (อัดสำเนา)

บทความทางวิชาการ บทวิจารณ์

 • นาตยา  อยู่คง.  “การกินโต๊ะจีน : บริบทสังคมชาวนาที่เปลี่ยนแปลง“. ใน เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ : เวทีวิชาการเพื่อเสนอผลงานและพัฒนาโครงการวิจัย  ประจำปี .. 2547, 2547 : 119-123.
 • ________. “วัฒนธรรมอาหารอีสาน : ชีวภาพและพื้นที่ทางสังคมวัฒนธรรม“. ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 28 พฤษภาคม 2554.

งานวิจัย

 • พุฒ วีระประเสริฐ และนาตยา  อยู่คง. “การผลิตเครื่องปั้นดินเผาชุมชนคลองสระบัว  คลองบางขวด อำเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.” กรมศิลปากร พระนครศรีอยุธยา, 2543. (อัดสำเนา)
 • นาตยา  อยู่คง. “วัฒนธรรมอาหารวัฒนธรรมครัวบ้านกู่สันตรัตน์“. ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี .. 2555.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

 • นาตยา อยู่คง. Gender. หมายเหตุสังคม (ตุลาคม 2550) [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.sac.or.th/downtoearthsocsc
 • ________. โต๊ะจีน : อำนาจการสร้างสรรค์ของอาหาร. หมายเหตุสังคม (พฤศจิกายน 2550) [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.sac.or.th/downtoearthsocsc
 • ________. ทุนทางสังคม. หมายเหตุสังคม (กุมภาพันธ์ 2551) [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.sac.or.th/downtoearthsocsc