ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวัต เลิศแสวงกิจ

Assistant Professor

NAWAT LERTSAWAENGKIT, Ph.D.

email@email.com

วุฒิการศึกษา

  • Master of Art (Painting) Visva-Bharti University, India (2012)
  • ศิลปบัณฑิต (ประยุกต์ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553)

ความเชี่ยวชาญ

  • ทัศนศิลป์

งานวิจัย

  • นวัต เลิศแสวงกิจ. “เครื่องกระดาษจีน : จากพิธีกรรมสู่ศิลปะร่วมสมัยผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและสร้างสรรค์จากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี .. 2562

ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น

บทความวิชาการ

  • Experiment and Processes of Forming Sculpture Prototype through “KINECT” in Purpose to Decrease Cost-Effective for Paper Craft Sculptures. Creatice Arts Journal of 13th International Art Festival & Art Workshop in Thailand. Vol.2 Issue 1 : 30-39. Volume 2 Issue/No. 1. January-June 2018. pages 30 – 39.
  • JOHR 500. Creatice Arts Journal of 14th International Art Festival & Art Workshop in Thailand 2019 Volume 3 Issue/No. 1. January 2562. pages 36 – 46.
  • Considering the Usage of ‘Inappropriateness’ in Commentaries Surrounding Contemporary Art in the Buddist Context. 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON THAI STUDIES. GLOBALIZED THAILAND? CONNECTIVITY, CONFLICT AND CONUNDRUMS OF THAI STUDIES 15-18 JULY 2017, CHIANG MAI, THAILAND.

ผลงานด้านศิลปะ

2552 การแสดงผลงานโครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
2553 การแสดงผลงานจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 31
Walk of Art, Group exhibition หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
2554 Participated in Bongaigao International Art workshop, state of Assum, India
2555 In Frame Metaphor, Thai-Indian Duet Artists at 1001 night gallery
Participeted in Kala Bhavan annual Exhibition 2012 at Art center Kolkata, India
I-Scream, Group exhibition of new-age artists at Hlang Raak bar
2556 การแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 59
To you…my beloved friends, Solo exhibition at Hlung Raak Bar
AREA 5 (Part2), Public group exhibition of street artists at Jatujak park
2557 Participation in Margin To Mainstream International Workshop and Art Exhibition, Kolkata, India :FUn gorup exhibition ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้
Rak and Rolls, solo exhibition at Hlung Raak Bar
2558 การแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 61
AGORA project 2015 in Vienna, Austria
Participated in 2015 SZIGET Festival in Art zone
International group exhibition in Culture centre Omoljica, Republic of Serbia
Exhibition of Thai Artists in Belgrade, Republic of Serbia
Participated in The 8th Silpakorn University Conference on Academic Research and Creative Art (ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ครั้งที่ 8)
2559 Participated in ASROPA, 70th Anniversary Exhibition in Korea exhibition
Shantiniketan inspiration อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย
ARISE’ at Aebel Art Space
Songkran 2016 Bangkok Symbolic เซ็นทรัลเอ็มบาสซี่
รัก เพ()าะรัก ..ไม่ต้องอธิบาย, Syrup the space, Liberty plaza
:FUN ‘SALON’ at Rikyu, Bangkok
2nd :FUN ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้
2560 Poh Chang 12nd International Art Festival and Workshop วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Even it look cute and fluffy, It poop rainbow’ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
See-Din 1st exhibition สีดินสตูดิโอ นครศรีธรรมราช
2561 นิทรรศการศิลปะ “AS WHOLE ทั้งหมดของหัวใจ“,  ARTERY Gallery Bangkok
Magic Item from Thailand. The Seven Empathy. Jo Gang-hoon Art Studio and Suncheon Art village Studio 1 Korea.
Vacation in Suncgeon. Nawat Lertsawaengkit ART EXHIBITION. Memoral House, Suncheon Korea
Poh Chang 13th International Art Festival and Workshop วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2562 นิทรรศการศิลปะ “JOSS : From Festive to Contemporary Art (เครื่องกระดาษจีน : จากพิธีกรรมสู่ศิลปะร่วมสมัย)” หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Memento No.4 Spade (Memento No.4 Spade) at PA PRANK
Poh Chang 14th International Art Festival and Workshop วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รางวัลเกียรติยศ

2555 National 2nd Prize in 2013 Prince Mahidol Art Contest (PMAC) ONE HEALTH World art contest