อาจารย์ณิชา แย้มละม้าย

Instructor

NICHA YAMLAMAI

หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส

วุฒิการศึกษา

  • Master d’Arts, Lettres, Langues (Sciences du Langage) Universite Grenoble Alpes, France (2018)
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2557)