นางนิศารัตน์ แก้วรุ่งเรือง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เบอร์ภายใน 205562

หน้าที่รับผิดชอบ

  • การเบิกจ่ายเงินเดือนของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์
  • การเบิกจ่ายค่าตอบแทนส่วนควบของอาจารย์ชาวต่างประเทศ
  • การเบิกจ่ายค่าสอนและค่าสอนเกินเกณฑ์
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย