ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิวดี สวัสดี

Assistant Professor

NITIWADEE SAWADDEE

email@email.com

วุฒิการศึกษา

2007 Master of Arts (English Literature) School of Humanities, University of Birmingham, U.K.
2006 Bachelor of Arts-English (Second Class Honours) Faculty of Arts, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

Academic Interests

Short Stories, Classical and Norse Mythology, English for Specific Purposes (ESP), Translation and Interpretation

Publications

  • นิธิวดี สวัสดี และสันติชัย ปรีชาบุญฤทธิ์. (2565). “Who Can Replace a Man?”: ทัศนคติของนักศึกษาอักษรศาสตร์ต่อบทบาทของหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ในศตวรรษที่ 21 (กรณีศึกษาจากรายวิชาการอ่านเรื่องสั้นคัดสรร). วารสารอักษรศาสตร์และไทยศึกษา, 44(2), 151-165.
  • Sawaddee, N. (2018). Understanding Different Needs: Towards Designing an English Learning Audio Book for Sighted and Visually Impaired Massage Therapists. REFLections, 22, 21–37. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/reflections/article/view/112325
  • Sawaddee, Nitiwadee. “ The Development of an English Learning Audio Book for Thai Massage Therapists with Visual Impairment.” Journal of Language Education, King Mongkut’s University of Technology Thonburi (rEFLections) 19 (2015): 73-83. Print.
  • Sawaddee, Nitiwadee.  English for Thai Massage Therapists (ภาษาอังกฤษสำหรับหมอนวด). Nakohn Pathom: Silpakorn University Press, 2014. Print, Audio book and Braille

Conference Presentations

สิงหาคม 2564

““Who Can Replace a Man?”: ทัศนคติของนักศึกษาอักษรศาสตร์ต่อบทบาทของหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ในตลาดงานศตวรรษที่ 21” การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 เรื่อง “ศิลปศาสตร์ในยุคดิจิทัล: ศิลปศาสตร์บูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ”

November 2015

“The Development of an English Self-Study Audio Book for Thai Massage Therapists with and without Visual Impairment” The 18th English in South-East Asia Conference (ESEA-18), Universiti Brunei Darussalam

August 2015

“The Development of an English Self-Study Audio Book for Thai Massage Therapists with Visual Impairment” The 2nd International Conference on Language, Literature, and Cultural Studies (ICLLCS) organized by Burapha University at A-One The Royal Cruise Hotel, Pattaya, Thailand

Scholarships and Grants

2014-2015

The Office of the Higher Education Commission, Bangkok, Thailand Research Project: The Development of an English Self-Study Audio Book for Thai Massage Therapists with and without Visual Impairment

2006-2007

Mentor International and University of Birmingham Joint Scholarship